Categorie: Overig

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

/
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

/
Rechtshandelingen vóór vestiging voorkeursrecht vallen niet onder reikwijdte artikel 26 Wvg, karakter voorkeursrecht noopt tot strikte uitleg.

Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

/
Beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu tevens aangepast na geactualiseerde Handleiding Nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen.

Prettige feestdagen en een gelukkig 2019!

/
Namens alle auteurs van Onteigeningsblog.nl prettige feestdagen en een goed 2019 gewenst!

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

/
Gronduitgifte bij de overheid: openbare procedure verplicht of niet? Bespiegelingen over het beginsel van gelijke behandeling.

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

/
Aangeboden Handleiding Nadeelcompensatie geeft handvatten voor meer transparante en voorspelbare procedure. Maatschappelijk risico belangrijk aandachtspunt.

Fosfaatreductieplan 2017 géén vorm van onteigening

/
Fosfaatreductieplan 2017 houdt stand. Minister moet wel opnieuw besluiten en individuele belangen van betrokken melkveehouders zorgvuldiger wegen.

Provincie schadeplichtig wegens doorverkopen overtollige gronden?

/
De provincie heeft meer gronden via ruil in eigendom verworven dan achteraf nodig is gebleken voor het project. Dat zij die gronden vervolgens na een bestemmingswijziging aan een derde heeft verkocht, maakt de provincie niet schadeplichtig jegens de oorspronkelijke eigenaren.

Taxatiebenadering bij grondverwervingskosten bovenwijkse voorzieningen

/
Exploitatieplan vereist taxatiebenadering als waarderingsmethode ten behoeve van grondverwerving voor bovenwijkse voorzieningen.

VVor seminar afscheid AG Van Oven

/
Vvor seminar afscheid AG Van Oven feestelijke bijeenkomst met presentatie bundel "Werkelijk van waarde", annotaties bij diverse conclusies.