Tag: formaliteiten

- formaliteiten / KB / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2020

Marlotte Hiddema
De Kroon toetst zowel ex tunc als ex nunc. En hoe zit het met een beroep op zelfrealisatie? Bespreking van KB's gepubliceerd in april 2020.
- abbb / formaliteiten / koninklijk besluit / overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

Marlotte Hiddema
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.
- formaliteiten / koninklijk besluit / minnelijk overleg / natuur / overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

Carola van Andel
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.
- formaliteiten / huurder / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zakelijke beschrijving

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

Carola van Andel
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.
- abbb / formaliteiten / koninklijk besluit

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure KB

Carola van Andel
Klachten toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure door Kroon in administratieve onteigeningsprocedure Hedwigepolder door Hoge Raad verworpen.
- formaliteiten / procesrecht

Hoor en wederhoor inschakeling derde door rechtbankdeskundigen

Bas ten Kate
Geen schending hoor en wederhoor bij onaangekondigde inschakeling derde als deskundigenbericht als geheel voldoende inzichtelijk en controleerbaar is.
- formaliteiten / koninklijk besluit

Kaartmateriaal en grenzen Tracébesluit

Carola van Andel
KB Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: discussie kaartmateriaal, gearceerde kaart met schaal 1:1000 maakt samen met gofje te onteigenen oppervlakte voldoende duidelijk.
- formaliteiten / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Kadastrale uittreksels ten tijde van onteigeningsverzoek

Jessica de Roos
Een besluit tot indiening van een onteigeningsverzoek vervalt indien het niet binnen drie maanden is voorgedragen aan de Kroon, vergezeld van kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek. Uit het KB Stappegoor 2013 blijkt dat de Kroon het voldoende acht indien kadastrale uittreksels worden toegezonden met de datum van het verzoek als toestandsdatum, ook al dateren die uittreksels zelf van een later moment.