Tag: formaliteiten

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2020

/
De Kroon toetst zowel ex tunc als ex nunc. En hoe zit het met een beroep op zelfrealisatie? Bespreking van KB's gepubliceerd in april 2020.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

/
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

/
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure KB

/
Klachten toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure door Kroon in administratieve onteigeningsprocedure Hedwigepolder door Hoge Raad verworpen.

Hoor en wederhoor inschakeling derde door rechtbankdeskundigen

/
Geen schending hoor en wederhoor bij onaangekondigde inschakeling derde als deskundigenbericht als geheel voldoende inzichtelijk en controleerbaar is.

Kaartmateriaal en grenzen Tracébesluit

/
KB Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: discussie kaartmateriaal, gearceerde kaart met schaal 1:1000 maakt samen met gofje te onteigenen oppervlakte voldoende duidelijk.

Kadastrale uittreksels ten tijde van onteigeningsverzoek

/
Een besluit tot indiening van een onteigeningsverzoek vervalt indien het niet binnen drie maanden is voorgedragen aan de Kroon, vergezeld van kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek. Uit het KB Stappegoor 2013 blijkt dat de Kroon het voldoende acht indien kadastrale uittreksels worden toegezonden met de datum van het verzoek als toestandsdatum, ook al dateren die uittreksels zelf van een later moment.