Tag: BP

- BP / gedoogplicht

Gedoogplichten: verschillende rechters en alternatieve tracés

Jessica de Roos
Oneens met een gedoogbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP)? un je dan terecht bij de bestuursrechter of het hof? Drie interessante uitspraken van de Afdeling daarover en over de vraag in hoeverre het bestaan van alternatieve tracés getoetst kunnen worden.
- belemmeringenwet privaatrecht / BP / gedoogplicht

Geen belang bij verzet tegen ondergrondse kabel

Jessica de Roos
Mocht Enexis een kabel leggen zonder toestemming van opstalgerechtigde KEM? Ja, zo oordeelde de rechtbank Oost-Brabant op 21 april 2021 (ECLI:NL:RBOBR:2021:1816). De kabel is zo diep aangelegd, dat KEM geen belang heeft zich daartegen te verzetten (artikel 5:21 lid 2 BW). Enexis heeft niet onrechtmatig gehandeld.
- belemmering / belemmeringenwet privaatrecht / BP / gedoogplicht

Beperkte toets gedoogplicht BP: minder belemmerend alternatief ‘binnen het perceel’

Jessica de Roos
Het werk waarvoor een gedoogplicht wordt opgelegd mag niet meer belemmering in het gebruik van de onroerende zaak brengen dan redelijkerwijs nodig is. Het hof toetst uitsluitend of er 'binnen het perceel' een minder belemmerend alternatief voor handen is.
- BP / gedoogplicht / uitvoerbaar bij voorraad / urgentieverklaring

Gedoogplicht uitvoerbaar bij voorraad, afwijzing schorsingsverzoek

Jessica de Roos
De exploitant van een vakantiepark weigerde medewerking aan de aansluiting van vakantiewoningen op het elektriciteitsnetwerk van Liander, waarop een gedoogplicht is opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De exploitant heeft daarop de rechtbank Noord-Nederland verzocht om schorsing van de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het werk, maar dat verzoek is afgewezen vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang.
- BP / gedoogplicht / schadeloosstelling

Gedoogplicht ondanks afspraken met Gasunie

Jessica de Roos
Ondanks de afspraak met Gasunie dat een ‘afsluiterschema’ zou worden verplaatst naar het kavelpad, is het afsluiterschema opnieuw in het agrarische perceel zelf aangebracht. Daarvoor is vervolgens een (intussen onherroepelijke) gedoogplicht opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Gasunie hoeft daarom niet tot verplaatsing over te gaan. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kent evenmin een vergoeding toe voor schade als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van Gasunie. Artikel 14 BP kent een exclusieve rechtsgang voor de bedoelde schade.
- BP / gedoogplicht / minnelijk overleg / opstalrecht

Aanbod standaardovereenkomst TenneT voldoende minnelijke poging

Jessica de Roos
Opnieuw blijkt dat het minnelijk overleg voorafgaande aan de oplegging van een gedoogplicht op grond van de BP terughoudend getoetst wordt. De Afdeling oordeelt dat er geen rechtsregel is die voorschrijft dat in de onderhandelingen over de vestiging van een opstalrecht gestreefd moet worden naar een resultaat dat vergelijkbaar is met de rechtsverhouding die ontstaat door een gedoogplicht.
- BP / gedoogplicht / schadeloosstelling / waardevermindering

Schadeloosstelling gedoogplicht BP niet naar analogie Onteigeningswet

Jessica de Roos
Het Gerechtshof Den Haag heeft een opmerkelijk arrest gewezen over de wijze waarop de schadeloosstelling moet worden begroot die het gevolg is van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP). Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog in zijn arrest van 16 juni 2009 dat ‘de BP voorziet in een (…) financiële compensatie die qua karakter en resultaat vergelijkbaar is met een door de Onteigeningswet verzekerde schadeloosstelling’. Daarentegen oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat ‘nu er geen sprake is van onteigening in de zin van de Onteigeningswet er evenmin grond is de schade te begroten aan de hand van of naar analogie van de Onteigeningswet’.
- belemmeringenwet privaatrecht / BP / gedoogplicht

Onderhandelen over gedoogplicht

Bas ten Kate
De Afdeling geeft enkele vingerwijzingen over de minnelijke onderhandelingen over het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht
- belemmeringenwet privaatrecht / BP / gedoogplicht

Gedoogplicht: VarioHippique, part II

Bas ten Kate
Aan VarioHippique is een gedoogplicht op grond van de belemmeringenwet Privaatrecht opgelegd ten behoeve van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Vijfhuizen. De Afdeling heeft in de uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:752) geoordeeld dat de belangen van VarioHippique geen onteigening vorderden
- BP / gedoogplicht

Opnieuw gedoogplicht Randstad 380 kV VarioHippique

Carola van Andel
Opnieuw gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht voor VarioHippique. De verzochte voorlopige voorziening wordt afgewezen.