Tag: noodzaak

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

/
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.

Seminar Grondverwerving bij Dijkversterking VvOR

/
Dynamische en informatieve bijeenkomst van de VvOR over de problematiek bij grondverwerving bij dijkversterking: steeds actueler met de forse HWBP opgave!

Onteigening bij Design en Construct

/
KB Zuidasdok oordeel Kroon over Design en Construct bij grondverwerving: is onteigening van alle in het verzoek opgenomen perceelsgedeelten noodzakelijk?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli 2018

/
Opnieuw onteigening voor woningbouw, discussie over compensatie in andere vorm dan geld en de randvoorwaarden voor een geslaagd beroep op zelfrealisatie.

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

/
Zojuist heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2017 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet.

Geen zelfrealisatie door uitgifte in erfpacht

/
In het KB van 17 november 2017, nr. 2017002004 (onteigeningsplan Groenzoom), wijst de Kroon een beroep op zelfrealisatie van de hand. De bereidheid van de betreffende eigenaar om de gronden tegen vergoeding aan de gemeente in erfpacht uit te geven en haar toe te staan het werk op de gronden te realiseren, staat niet aan aanwijzing ter onteigening in de weg.

Eigendomsverkrijging Piekberging Haarlemmermeerpolder noodzakelijk?

/
KB Piekberging Haarlemmermeerpolder: noodzaak onteigening, kan het werk niet tevens worden gerealiseerd zonder eigendomsverkrijging?

Onteigening Hedwigepolder moet mogelijk over

/
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van…

Gelegenheid te verzoeken om pleidooi

/
HR verwerpt cassatieklachten dat rechtbank gezien procesreglement partijen een termijn had moeten bieden voor verzoek tot houden van pleidooi.