- administratieve procedure / compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in oktober, november en december 2023

Carola van Andel
In oktober, november en december 2023 zijn 3 KB's gepubliceerd. Zienswijzen zagen onder meer op minnelijk overleg en zelfrealisatie.
- aanvullingswet grondeigendom / gedoogplicht / kostenverhaal / nadeelcompensatie / omgevingswet / onteigening

Online leergang 'Grondzaken onder de Omgevingswet'

Carola van Andel
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er veel veranderd op het gebied van onteigening, gedoogplichten en andere grondverwervingsonderwerpen. Door het volgen van onze vierdelige online leergang 'Grondzaken onder de Omgevingswet' bent u in korte tijd goed geïnformeerd.
- omgevingswet / onteigening

Nieuw: Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden

Sharon Aaldering
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van onteigening. Ter ondersteuning van onteigenende overheden is per 1 januari 2024 een Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden opgericht.
- eliminatie / onteigening / verwachtingswaarde / werkelijke waarde

Over het eliminatiebeginsel en de verwachtingswaarde

Bas ten Kate
In zijn arrest van 26 mei 2023 (ECLI:NL:HR:2023:777) onderstreept de Hoge Raad nogmaals dat het eliminatiebeginsel beperkt moet worden uitgelegd. Dat heeft ook gevolgen voor de verwachtingswaarde.
- Art. 50 Ow / deskundigenkosten / onteigening / schadeloosstelling

Matiging deskundigenkosten in onteigeningsprocedure

Bas ten Kate
De Rechtbank Limburg matigde onlangs de deskundigenkosten in een onteigeningsprocedure met ruim 75% (ECLI:NL:RBLIM:2023:5445).
- BP / gedoogplicht

Gedoogplichten: verschillende rechters en alternatieve tracés

Jessica de Roos
Oneens met een gedoogbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP)? un je dan terecht bij de bestuursrechter of het hof? Drie interessante uitspraken van de Afdeling daarover en over de vraag in hoeverre het bestaan van alternatieve tracés getoetst kunnen worden.
onteigening
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / onteigening / urgentie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juni en juli 2023

Sharon Aaldering
In juni en juli 2023 zijn vijf Koninklijke Besluiten gepubliceerd. Aan bod komt onder andere in hoeverre de inrichtingstekening definitief moet zijn, of het grondprijzenonderzoek openbaar gemaakt moet worden en urgentie in relatie tot het Didam-arrest en de Porthos-uitspraak.