Tag: eliminatie

- eliminatie / huurwaardekapitalisatie / niet-marktconforme huur / onteigening / schadeloosstelling / werkelijke waarde

Onteigening Bouwmarkt Binckhorst: over eliminatie en een niet-marktconforme huur

Bas ten Kate
Eliminatie en huurwaardekapitalisatie bij niet-marktconforme huur komen aan bod in een interessante uitspraak van de rechtbank Den Haag. Een verliesgevende bouwmarkt moest wijken voor de aanleg van de Rotterdamsebaan.
- eliminatie / overheidswerk

Eliminatie: overheidswerk of niet?

Bas ten Kate
Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over eliminatiebeginsel bij schadeloosstelling onteigening en licht nader toe wanneer sprake is een overheidswerk.
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / egalisatie / eliminatie

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Bas ten Kate
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.
- baatafroming / eliminatie / planschade

Geen baatafroming bij Hoog Dalem Gorinchem

Bas ten Kate
Beroepen op baatafroming zijn schaars in het onteigeningsrecht en eigenlijk steeds zonder succes. De procedure Hoog Dalem Gorinchem is hiervan het meest recente voorbeeld.
- bodembestanddelen / eliminatie

Lezing bodembestanddelen Vereniging van Onteigeningsadvocaten

Carola van Andel
Bas ten Kate hield bij de najaarsbijeenkomst van de VOA op 15 november een voordracht getiteld "Zin en onzin over bodembestanddelen".
- eliminatie / voorafgaand plan

Eliminatie tracébesluit zonder voorafgaand plan

Bas ten Kate
Het Tracébesluit is zozeer te vereenzelvigen met het werk waarvoor werd onteigend, dat het is aan te merken als plan voor het werk in de zin van artikel 40c Ow en daarom bij de waardering buiten beschouwing is gelaten. De vraag of aan het tracébesluit een (concreet) plan ten grondslag had gelegen, behoefde daarom geen beantwoording meer.
- eliminatie

Eliminatie en bouwrijp maken

Bas ten Kate
Dient de waardevermeerdering die het onteigende heeft ondergaan doordat omringende gronden reeds bouwrijp zijn gemaakt aan de eigenaar vergoed te worden? De Hoge Raad overweegt dat het bouwrijp maken van de grond door de overheid is geschied en daarom is aan te merken als een ‘overheidswerk’ dat in verband staat met (het plan voor) het werk waarvoor wordt onteigend. Geen rekening dient te worden gehouden met de voordelen of nadelen die door dit bouwrijp maken zijn teweeggebracht. Dat de aan die omliggende gronden gegeven bestemming uiteindelijk wordt gerealiseerd door een andere partij dan de overheid maakt dit niet anders.
- bijzondere geschiktheid / bodemverontreiniging / eliminatie

Nysingh cursus Actualiteiten Grondverwerving

Carola van Andel
Hoogeveen, Utrecht of Eindhoven op 17/22/24 november 2016 voor actualiteiten administratieve procedure, schadeloosstelling en Aanvullingswet grondeigendom
- eliminatie / verwachtingswaarde

Ook eliminatie voorafgaand gebiedsplan?

Carola van Andel
Eliminatie plannen met slechts algemene ruimtelijke beleidsvisies niet in lijn met eliminatiebeginsel. Hoge Raad bevestigt terughoudende toepassing.
- deskundigenkosten / eliminatie

Naast bestemmingsplan ook eliminatie beheersverordening?

Carola van Andel
Eliminatie van de beheersverordening naast het bestemmingsplan is volgens de rechtbank niet aan de orde in deze Hillegomse kwestie (uitspraak van 9 maart 2016, gepubliceerd op 29 april 2016. Evenmin kan een exploitatieovereenkomst uit de jaren ’80 leiden tot een positieve toekomstige verwachting. Wel ziet de rechtbank aanleiding voor matiging van de door de onteigende geclaimde deskundigenkosten.