Tag: eliminatie

Eliminatie: overheidswerk of niet?

/
Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over eliminatiebeginsel bij schadeloosstelling onteigening en licht nader toe wanneer sprake is een overheidswerk.

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

/
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.

Geen baatafroming bij Hoog Dalem Gorinchem

/
Beroepen op baatafroming zijn schaars in het onteigeningsrecht en eigenlijk steeds zonder succes. De procedure Hoog Dalem Gorinchem is hiervan het meest recente voorbeeld.

Lezing bodembestanddelen Vereniging van Onteigeningsadvocaten

/
Bas ten Kate hield bij de najaarsbijeenkomst van de VOA op 15 november een voordracht getiteld "Zin en onzin over bodembestanddelen".

Eliminatie tracébesluit zonder voorafgaand plan

/
Het Tracébesluit is zozeer te vereenzelvigen met het werk waarvoor werd onteigend, dat het is aan te merken als plan voor het werk in de zin van artikel 40c Ow en daarom bij de waardering buiten beschouwing is gelaten. De vraag of aan het tracébesluit een (concreet) plan ten grondslag had gelegen, behoefde daarom geen beantwoording meer.

Eliminatie en bouwrijp maken

/
Dient de waardevermeerdering die het onteigende heeft ondergaan doordat omringende gronden reeds bouwrijp zijn gemaakt aan de eigenaar vergoed te worden? De Hoge Raad overweegt dat het bouwrijp maken van de grond door de overheid is geschied en daarom is aan te merken als een ‘overheidswerk’ dat in verband staat met (het plan voor) het werk waarvoor wordt onteigend. Geen rekening dient te worden gehouden met de voordelen of nadelen die door dit bouwrijp maken zijn teweeggebracht. Dat de aan die omliggende gronden gegeven bestemming uiteindelijk wordt gerealiseerd door een andere partij dan de overheid maakt dit niet anders.

Nysingh cursus Actualiteiten Grondverwerving

/
Hoogeveen, Utrecht of Eindhoven op 17/22/24 november 2016 voor actualiteiten administratieve procedure, schadeloosstelling en Aanvullingswet grondeigendom

Ook eliminatie voorafgaand gebiedsplan?

/
Eliminatie plannen met slechts algemene ruimtelijke beleidsvisies niet in lijn met eliminatiebeginsel. Hoge Raad bevestigt terughoudende toepassing.

Naast bestemmingsplan ook eliminatie beheersverordening?

/
Eliminatie van de beheersverordening naast het bestemmingsplan is volgens de rechtbank niet aan de orde in deze Hillegomse kwestie (uitspraak van 9 maart 2016, gepubliceerd op 29 april 2016. Evenmin kan een exploitatieovereenkomst uit de jaren ’80 leiden tot een positieve toekomstige verwachting. Wel ziet de rechtbank aanleiding voor matiging van de door de onteigende geclaimde deskundigenkosten.

Online seminar eliminatie: veel gestelde vragen

/
Velen van u hebben afgelopen dinsdag 19 januari ons online seminar…