Tag: deskundigenkosten

Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

/
Ook de kosten die betrekking hebben op het onderzoek naar de mogelijkheid van zelfrealisatie zijn te beschouwen als kosten die gemoeid zijn met het voeren van verweer.

BTW bij onteigening en grondverwerving

/
Onteigening bouwterrein is een met BTW belaste levering. BTW over kosten deskundige en juridische bijstand verrekenbaar en wordt niet vergoed.

Deskundigenkosten niet volledig vergoed bij gedoogplicht

/
Een rechthebbende die zich verzet tegen een gedoogbeschikking heeft alleen bij succes recht op een forfaitaire vergoeding van zijn kosten, terwijl de rechthebbende die zich verzet tegen onteigening zijn kosten vrijwel altijd volledig vergoed krijgt.

Geen vergoeding kosten bewindvoerder

/
In een onteigeningsprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland zat de onteigende in de schuldsanering en werd om die reden vertegenwoordigd door een bewindvoerder en een advocaat. De vraag diende zich aan of de kosten van de bewindvoerder ook voor vergoeding door de onteigenende overheid in aanmerking kwamen. Die vraag is door de rechtbank ontkennend beantwoord.

Kostenvergoeding zonder onteigening

/
Het gebeurt niet vaak, maar af en toe vindt een voorgenomen onteigening…

Naast bestemmingsplan ook eliminatie beheersverordening?

/
Eliminatie van de beheersverordening naast het bestemmingsplan is volgens de rechtbank niet aan de orde in deze Hillegomse kwestie (uitspraak van 9 maart 2016, gepubliceerd op 29 april 2016. Evenmin kan een exploitatieovereenkomst uit de jaren ’80 leiden tot een positieve toekomstige verwachting. Wel ziet de rechtbank aanleiding voor matiging van de door de onteigende geclaimde deskundigenkosten.

BTW over deskundigenkosten toch niet verrekenbaar

/
In een arrest van 1 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:531) oordeelt…

Vergoeding deskundigenkosten: gemaximeerd op declaratie rechtbankdeskundigen?

/
Aan het eind van elke onteigeningsprocedure of minnelijke verwerving…