Tag: deskundigenkosten

- deskundigenkosten

Vergoeding deskundigenkosten: nieuwe regeling Rijkswaterstaat

Sam Schuite
Op 3 december 2022 is de Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat in werking getreden. Deze beleidsregel regelt de vergoeding van deskundige bijstand voor (voormalig) rechthebbenden in het geval van minnelijke grondverwerving door Rijkswaterstaat.
- deskundigenkosten / speculant / verwachtingswaarde

De rechter als taxateur

Bas ten Kate
De rechtbank Rotterdam oordeelt over de verwachtingswaarde van onteigende gronden en wijkt sterk af van de taxatie van de door haar benoemde deskundige. Gaat de rechter hierdoor te veel op de stoel van de taxateur zitten?
- deskundigenkosten / zelfrealisatie

Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

Bas ten Kate
Ook de kosten die betrekking hebben op het onderzoek naar de mogelijkheid van zelfrealisatie zijn te beschouwen als kosten die gemoeid zijn met het voeren van verweer.
- belasting / btw / deskundigenkosten

BTW bij onteigening en grondverwerving

Carola van Andel
Onteigening bouwterrein is een met BTW belaste levering. BTW over kosten deskundige en juridische bijstand verrekenbaar en wordt niet vergoed.
- deskundigenkosten / gedoogplicht / waterschap / waterwet

Deskundigenkosten niet volledig vergoed bij gedoogplicht

Jessica de Roos
Een rechthebbende die zich verzet tegen een gedoogbeschikking heeft alleen bij succes recht op een forfaitaire vergoeding van zijn kosten, terwijl de rechthebbende die zich verzet tegen onteigening zijn kosten vrijwel altijd volledig vergoed krijgt.
- bewindvoerder / deskundigenkosten

Geen vergoeding kosten bewindvoerder

Carola van Andel
In een onteigeningsprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland zat de onteigende in de schuldsanering en werd om die reden vertegenwoordigd door een bewindvoerder en een advocaat. De vraag diende zich aan of de kosten van de bewindvoerder ook voor vergoeding door de onteigenende overheid in aanmerking kwamen. Die vraag is door de rechtbank ontkennend beantwoord.
- deskundigenkosten

Kostenvergoeding zonder onteigening

Carola van Andel
Het gebeurt niet vaak, maar af en toe vindt een voorgenomen onteigening…
- deskundigenkosten / eliminatie

Naast bestemmingsplan ook eliminatie beheersverordening?

Carola van Andel
Eliminatie van de beheersverordening naast het bestemmingsplan is volgens de rechtbank niet aan de orde in deze Hillegomse kwestie (uitspraak van 9 maart 2016, gepubliceerd op 29 april 2016. Evenmin kan een exploitatieovereenkomst uit de jaren ’80 leiden tot een positieve toekomstige verwachting. Wel ziet de rechtbank aanleiding voor matiging van de door de onteigende geclaimde deskundigenkosten.
- deskundigenkosten

Vergoeding deskundigenkosten: gemaximeerd op declaratie rechtbankdeskundigen?

Carola van Andel
Aan het eind van elke onteigeningsprocedure of minnelijke verwerving…