Tag: waterschap

- erfdienstbaarheid / schadeloosstelling / waterschap

Wijziging van de erfdienstbaarheid in algemeen belang: volledige schadeloosstelling

Sharon Aaldering
Bespreking van het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 7 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5283). Volledige schadeloosstelling bij wijziging van de erfdienstbaarheid in het algemeen belang van waterveiligheid door aanleg van een nevengeul.
- gedoogplicht / minnelijk overleg / schadevergoeding / waterschap / waterwet

Gedoogplicht dijkversterking: minnelijk overleg en schadevergoeding

Sharon Aaldering
Recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het minnelijk overleg voorafgaand aan een gedoogplicht dijkversterking.
- gedoogplicht / online seminar / waterschap / waterwet

Verslag online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

Carola van Andel
Op welke wijze kunnen waterschappen hun strategie grondverwerving bepalen om ervoor te zorgen dat tijdig over de grond kan worden beschikt?
- gedoogplicht / online seminar / waterschap / waterwet

Online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

Jessica de Roos
Op 29 november 2018 van 11:00 - 12.00 uur vindt het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen plaats. Het betreft het eerste online seminar in de nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken. Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol? Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit eerste online seminar aan bod.
- gedoogplicht / waterschap / waterwet

Terugleveren na vernietiging gedoogplicht?

Bas ten Kate
Nadat de Afdeling in een eerdere procedure de gedoogplicht (ex art. 5.24 Waterwet) had vernietigd, heeft de rechtbank nu beslist over de vraag of het waterschap de gronden weer in de oorspronkelijke toestand moet terugbrengen. ECLI:NL:RVS:2013:431
- deskundigenkosten / gedoogplicht / waterschap / waterwet

Deskundigenkosten niet volledig vergoed bij gedoogplicht

Jessica de Roos
Een rechthebbende die zich verzet tegen een gedoogbeschikking heeft alleen bij succes recht op een forfaitaire vergoeding van zijn kosten, terwijl de rechthebbende die zich verzet tegen onteigening zijn kosten vrijwel altijd volledig vergoed krijgt.
- gedoogplicht / minnelijk overleg / waterschap / waterwet

Veelgestelde vragen online seminar gedoogplicht 5.24 Wtw

Jessica de Roos
Velen hebben dinsdag 28 juni 2016 het online seminar “De gedoogplicht…
- koninklijk besluit / waterschap

Eerste onteigeningsbesluiten van 2016

Jessica de Roos
Vandaag zijn de eerste onteigeningsbesluiten van dit jaar gepubliceerd. Het…