Artikelen door Bas ten Kate

John Dummer (Air-Vision.nl)
- kostenvergoeding / pachter

Verrekenbaar voordeel bij verval van pacht overblijvende

Bas ten Kate
Buitenring Parkstad Limburg: uitspraak rechtbank schadeloosstelling, verval van pacht op het overblijvende leidt tot verrekenbaar voordeel.
- reconstructie / wederbelegging

Hedwigepolder: toch geen onteigening als alle andere?

Bas ten Kate
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: moet eigenaar vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld?
- belastingschade / kostenveroordeling

Hedwigepolder: forse onteigening leidt tot forse kosten

Bas ten Kate
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: krijgt eigenaar ook kosten 'lobbydossier', planololgie en procedure EHRM vergoed?
- bodembestanddelen / vrijkomend kapitaal

Hedwigepolder: onwinbare bodembestanddelen en vrijkomend kapitaal

Bas ten Kate
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: vergoeding onwinbare bodembestanddelen behoort volgens rechtbank niet tot vrijkomend kapitaal.
- procesrecht

PROCEDEREN IN TIJDEN VAN CORONA

Bas ten Kate
Wat is het effect van de corona maatregelen op de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure? Zijn onteigeningsprocedures urgente zaken?
- minnelijk overleg

Minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening: inzet van alle partijen vereist

Bas ten Kate
Als reactie op aanbod zonder opgaaf van reden uitblijft, treffen verwijten achteraf, dat de onteigenende overheid onvoldoende heeft onderhandeld, geen doel.
- bodembestanddelen / schadeloosstelling / werkelijke waarde

Bodembestanddelen: hoe de omvang van het voordeel te bepalen

Bas ten Kate
Bij de vaststelling van de omvang van het voordeel van vrijkomende bodembestanddelen moet worden uitgegaan van een door de eigenaar of een koper in acht te nemen economische exploitatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de activiteit van de onteigenaar bij de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt. De in het onteigende aanwezige latente meerwaarde kan namelijk alleen dankzij dat werk en de uitvoering ervan gerealiseerd worden.
- eliminatie / overheidswerk

Eliminatie: overheidswerk of niet?

Bas ten Kate
Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over eliminatiebeginsel bij schadeloosstelling onteigening en licht nader toe wanneer sprake is een overheidswerk.
- 61 Ow / ontijdige aanvang

Geen schadeloosstelling ondanks te late uitvoering

Bas ten Kate
Met het arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2019 lijkt artikel 61 Ow aan betekenis te hebben ingeboet. Vanwege het arrest uit 2011 lijkt een recht op teruglevering niet te bestaan wanneer het werk alsnog (maar te laat) is uitgevoerd of wanneer vast staat dat dit nog zal gebeuren. Een recht op een aanvullende schadeloosstelling lijkt blijkens dit nieuwe arrest alleen te bestaan wanneer er boven de reeds uitgekeerde schadeloosstelling extra schade is ondervonden. Bij geringe termijnoverschrijdingen zal dit vaak moeilijk aangetoond kunnen worden.