Artikelen door Bas ten Kate

- Eliminatiebeginsel / kosten / schaduwcommissie

Eliminatie van verkoop overblijvende?

Bas ten Kate
De Rechtbank Limburg gaat bij het bepalen van de schadeloosstelling in deze onteigeningszaak (ECLI:NL:RBLIM:2023:7516) niet mee in het oordeel van de deskundigen en oordeelt dat vrijwillige verkoop van het overblijvende geen gevolg is van de onteigening.
- eliminatie / onteigening / verwachtingswaarde / werkelijke waarde

Over het eliminatiebeginsel en de verwachtingswaarde

Bas ten Kate
In zijn arrest van 26 mei 2023 (ECLI:NL:HR:2023:777) onderstreept de Hoge Raad nogmaals dat het eliminatiebeginsel beperkt moet worden uitgelegd. Dat heeft ook gevolgen voor de verwachtingswaarde.
- Art. 50 Ow / deskundigenkosten / onteigening / schadeloosstelling

Matiging deskundigenkosten in onteigeningsprocedure

Bas ten Kate
De Rechtbank Limburg matigde onlangs de deskundigenkosten in een onteigeningsprocedure met ruim 75% (ECLI:NL:RBLIM:2023:5445).
- exhibitieplicht / onteigening

Verweer, bewijsstukken en exhibitieplicht bij onteigening

Bas ten Kate
Exhibitieplicht bij onteigening (vordering op grond van artikel 843a Rv) is niet bij voorbaat uitgesloten, aldus de Hoge Raad.
- Complex / egalisatiebeginsel / kostenvergoeding

Bedrijventerrein Oldebroek: omvang complex en kostenvergoeding

Bas ten Kate
Wanneer is bij onteigening sprake van één complex? De rechtbank Gelderland liet zich hier onlangs over uit (ECLI:NL:RBGEL:2022:247). Ook liet de rechtbank zich uit over de reikwijdte van artikel 50 lid 1 Onteigeningswet.
- omgevingswet / procedure / voortoets

Invoering Omgevingswet: laatste datum voortoets

Bas ten Kate
Per 1 juli a.s. verandert de onteigeningsprocedure onder de nieuwe Omgevingswet. De rol van de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat vervalt. Op verzoeken ingediend vóór 1 juli a.s. is het huidige recht van toepassing. Tot 1 maart a.s. kan om een voortoets worden verzocht.
- koninklijk besluit / onteigening

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Bas ten Kate
Hoe verhoudt de flexibiliteit in een bestemmingsplan zich tot de onteigeningsprocedure? Bas ten Kate annoteert in TBR een Koninklijk Besluit waaraan een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte ten grondslag ligt.
- omgevingswet / onteigeningswet / vervroegde descente

Titel IV of titel IIa: maakt dat nog uit?

Bas ten Kate
De rechtbank Den Haag liet zich uit over de mogelijkheid tot een vervroegde descente op basis van Titel IV Onteigeningswet. Onder de huidige Onteigeningswet bestaan verschillende titels op basis waarvan men kan onteigenen. Hoe is dit geregeld onder de Omgevingswet?
- deskundigenkosten / speculant / verwachtingswaarde

De rechter als taxateur

Bas ten Kate
De rechtbank Rotterdam oordeelt over de verwachtingswaarde van onteigende gronden en wijkt sterk af van de taxatie van de door haar benoemde deskundige. Gaat de rechter hierdoor te veel op de stoel van de taxateur zitten?
- onteigening / zelfrealisatie

Onrendabele bestemming en een geslaagd beroep op zelfrealisatie: een onmogelijke combinatie?

Bas ten Kate
Is het beroep op zelfrealisatie van een onrendabele bestemming onterecht door de Kroon gepasseerd?