Tag: 61 Ow

- 61 Ow / ontijdige aanvang

Geen schadeloosstelling ondanks te late uitvoering

Bas ten Kate
Met het arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2019 lijkt artikel 61 Ow aan betekenis te hebben ingeboet. Vanwege het arrest uit 2011 lijkt een recht op teruglevering niet te bestaan wanneer het werk alsnog (maar te laat) is uitgevoerd of wanneer vast staat dat dit nog zal gebeuren. Een recht op een aanvullende schadeloosstelling lijkt blijkens dit nieuwe arrest alleen te bestaan wanneer er boven de reeds uitgekeerde schadeloosstelling extra schade is ondervonden. Bij geringe termijnoverschrijdingen zal dit vaak moeilijk aangetoond kunnen worden.