Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli 2018

In de maand juli 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 19 juni 2018, nr. 2018001042, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gouda krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Rijkestraat), Titel IV;
  • KB van 19 juni 2018, nr. 2018001041, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Leidschendam-Voorburg krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Stompwijk – Verbindingsweg), Titel IV;
  • KB van 19 juni 2018, nr. 2018001050, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Alkmaar krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van de Provinciale weg N246 vanaf de aansluiting met de Provinciale weg N203 tot de aansluiting met de N244/Zuiddijk, de aanleg van 2 nieuwe bruggen, de aanleg van een fietspad en de aanleg van een fietsbrug, met bijkomende werken, in de gemeenten Zaanstad, Castricum en Alkmaar, Titel II;
  • KB van 5 juli 2018, nr. 2018001211 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Geldrop-Mierlo krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Groot Luchen), Titel IV.
Onteigenen voor woningbouw

Opvallend is dat weer meerdere KB’s zijn geslagen in verband met de realisatie van woningbouw. Zowel het onteigeningsplan De Rijkestraat van de gemeente Gouda als het onteigeningsplan Groot Luchen van de gemeente Geldrop-Mierlo betreffen de ontwikkeling van (ver)nieuw(d)e woonwijken.

Ook al zijn de berichten over de verhitte woningmarkt bijna net zo talrijk als de berichten over de huidige hittegolf, toch werd in een zienswijze de noodzaak en urgentie van het onteigeningsplan De Rijkestraat in Gouda ter discussie gesteld. De Kroon geeft aan dat bij 11.510 woningzoekenden en een gemiddelde wachttijd van elf jaar de beoogde ontwikkeling wel degelijk in een actuele behoefte voorziet.

Bij de urgentie maakt de Kroon nog melding van de veengrondslag in Gouda die zou nopen tot een tijdige en integrale voorbelasting in het plangebied. De start van de werkzaamheden is gepland in 2019-2020. Gelet hierop wordt voldaan aan de door de Kroon gehanteerde termijn van een uiterste start van de werkzaamheden binnen vijf jaar na de datum van het aanwijzingsbesluit.

Zelfrealisatie woningbouw

In het Goudse KB zien we ook een beroep op zelfrealisatie terug. De Kroon maakt opnieuw duidelijk dat voor een geslaagd beroep op zelfrealisatie de reclamant met een goede hand met kaarten moet komen. De eigendomspositie van reclamant is hierbij een belangrijk element. In dit geval  beschikte de reclamant niet over een afgeronde bouwkavel om woningbouw te realiseren. Het beroep op zelfrealisatie strandt evenwel niet alleen op deze eigendomspositie, maar ook nog op het feit dat de reclamant geen eigen bouwplan heeft overgelegd of aantoonbare ervaring heeft in het realiseren van onroerend goed.

Compensatie anderszins

Het KB Stompwijk – Verbindingsweg in de gemeente Leidschendam-Voorburg geeft een voorbeeld van een door reclamante gewenste compensatie in een andere vorm dan geld.

De standaard overweging van de Kroon ter zake luidt als volgt:

“De onteigeningswet verplicht de verzoeker om onteigening niet tot schadeloosstelling in de vorm van compensatiegrond of andere oplossingen. Uitgangspunt is dat de onteigeningswet de belanghebbenden een volledige schadeloosstelling in geld waarborgt. De mogelijkheden tot schadeloosstelling in een andere vorm dan in geld zullen langs minnelijke weg en meestal in samenwerking met andere overheden, of met particuliere eigenaren van gronden onderzocht moeten worden. Desondanks kunnen vragen om compensatiegrond of andere oplossingen aan de orde komen in het kader van de toetsing van het gevoerde minnelijk overleg over de verwerving van de benodigde gronden. Indien een belanghebbende in het minnelijk overleg immers duidelijk maakt de voorkeur te geven aan vervangende grond of een andere oplossing, moet de verzoeker nagaan of hieraan tegemoet gekomen kan worden. Omdat onteigening een uiterste middel is, is de noodzaak tot onteigening immers ook afhankelijk van de wijze waarop dat minnelijk overleg is en zal verlopen. Hierbij geldt dat de verzoeker gehouden is aan zijn eigen, op de urgentie van de aanleg van het werk, toegesneden planning.”

In dit geval was het de wens van reclamante om op een locatie die deels binnen het tracé van de Verbindingsweg was gelegen een zogenaamde waterwoning te realiseren. Verzoeker had aangegeven hier niet aan mee te willen werken. De locatie maakt onderdeel uit van een strook grasland tussen de Verbindingsweg en een andere weg. Verzoeker acht het vanuit ruimtelijk oogpunt van belang dat deze strook volledig open blijft. Gelet hierop volgt de Kroon reclamante niet in haar standpunt dat verzoeker niet zorgvuldig heeft geoordeeld over het plan om aldaar een waterwoning te realiseren.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

Meer lezen over de gepubliceerde KB’s in 2018?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in maart 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *