Koninklijke Besluiten gepubliceerd in maart 2018

In de maand maart 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 14 februari 2018 (nr. 2018000297), Onteigeningsplan N345 Rondweg De Hoven / Zutphen, Titel IV;
  • KB van 14 februari 2018 (nr. 2018000298) Onteigeningsplan Groencompensatie Amerikaanse Ambassade Wassenaar, Titel IV.
Kavelruil

Tegen het ontwerp-KB N345 Rondweg De Hoven / Zutphen is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze ziet op het gevoerde minnelijk overleg. De reclamant stelt dat de provincie onvoldoende heeft onderzocht of grondruil mogelijk is. Reclamant heeft daarbij voorgesteld met een aantal andere betrokkenen een kavelruil te initiëren.

De Kroon overweegt met betrekking tot de schadeloosstelling in de vorm van vervangende grond, in algemene zin, als volgt:

“De onteigeningswet verplicht de verzoeker om onteigening niet tot schadeloosstelling in de vorm van compensatiegrond of andere oplossingen. Uitgangspunt is dat de onteigeningswet de belanghebbenden een volledige schadeloosstelling in geld waarborgt. De mogelijkheden tot schadeloosstelling in een andere vorm dan in geld zullen langs minnelijke weg en meestal in samenwerking met andere overheden, of met particuliere eigenaren van gronden onderzocht moeten worden.

Desondanks kunnen vragen om compensatiegrond of andere oplossingen aan de orde komen in het kader van de toetsing van het gevoerde minnelijk overleg over de verwerving van de benodigde gronden. Indien een belanghebbende in het minnelijk overleg immers duidelijk maakt de voorkeur te geven aan vervangende grond of een andere oplossing, moet de verzoeker nagaan of hieraan tegemoet gekomen kan worden. Omdat onteigening een uiterste middel is, is de noodzaak tot onteigening immers ook afhankelijk van de wijze waarop dat minnelijk overleg is en zal verlopen. Hierbij geldt dat de verzoeker gehouden is aan zijn eigen, op de urgentie van de aanleg van het werk, toegesneden planning.”

De Kroon concludeert vervolgens dat de provincie voldoende heeft onderzocht of ruilgrond beschikbaar was. De transactie die de door reclamant geopperde kavelruil mogelijk zou hebben gemaakt, heeft door omstandigheden nog niet plaatsgevonden. Daardoor zijn de voor de kavelruil benodigde gronden nog niet zijn vrijgekomen. Wat voor omstandigheden dit precies zijn, wordt uit het KB helaas niet duidelijk.

Nu tevens aanbiedingen in geld zijn gedaan en gedurende de administratieve onteigeningsprocedure verder is onderhandeld, volstaat volgens de Kroon het gevoerde minnelijk overleg.

Handtekeningenactie

De zienswijzen tegen het ontwerp-KB Groencompensatie Amerikaanse Ambassade Wassenaar zijn hoofdzakelijk planologisch van aard. Vanwege het werk moet een tuincentrum wijken. Een buurtbewoner was hiertegen een handtekeningenactie gestart. Zijn zienswijze wordt evenwel buiten behandeling gelaten. De buurman is namelijk geen belanghebbende bij het onteigeningsbesluit. Toch geeft de Kroon nog wel ten overvloede aan dat (ook) deze zienswijze planologisch van aard is. Dergelijke zienswijzen kunnen niet leiden tot de afwijzing van een verzoek om gronden ter onteigening aan te wijzen.

Meer lezen over de gepubliceerde KB’s in 2018?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2018

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *