Inzicht samenstelling en onderbouwing aanbiedingen

In het KB verbreding en verlegging N35 van 25 augustus 2016 (nr. 2016001442) komt onder meer aan de orde in hoeverre inzicht moet worden geboden in de samenstelling en onderbouwing van aanbiedingen en hoe moet worden omgegaan met een verzoek tot hervestiging van een opstalrecht.

Werk waarvoor onteigend wordt

Ten name van de Staat is onteigening verzocht om de verbreding en gedeeltelijke verlegging mogelijk te maken van de N35.

Snelle procedure

Opvallend is het snelle verloop van deze procedure. Het KB is iets meer dan een half jaar na het verzoek om onteigening al gewezen. Dat is beduidend sneller dan de gemiddelde procedure, zeker in vergelijking met onteigeningen op grond van Titel IV van de Onteigeningswet. 

Inzicht in samenstelling onderbouwing aanbiedingen

Een van de eigenaren had zich op het standpunt gesteld dat niet is voldaan aan de eis van reële minnelijke onderhandelingen. Hij heeft daartoe aangevoerd instemmend te hebben gereageerd op het aanbod van de Staat, met als opmerking dat de wederzijdse taxatieonderdelen met elkaar moeten worden vergeleken om na te gaan of er in de schadeloosstelling fiscaal belaste posten zijn begrepen. De Kroon stelt voorop dat de stelling dat uit de biedingen niet blijkt hoe de verschillende componenten in de schadeloosstelling zijn betrokken en dat zij inzicht willen hebben in het nettobedrag van de schadeloosstelling financieel van aard is. De Kroon herhaalt dat de samenstelling en de hoogte van de schadeloosstelling in de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling staan. De Staat heeft zijn aanbiedingen gesplitst in de componenten vermogensschade, omrijschade, aankoopkosten vervangende grond, aanpassing erf en oprit en vergoeding voor nieuw te plaatsen afrastering. De opbouw en wijze van berekening van de schadeloosstelling is verder mondeling toegelicht. Daarmee is voldoende inzage gegeven in de samenstelling en onderbouwing van de aanbieding, aldus de Kroon. Hieruit lijkt te moeten worden afgeleid dat de samenstelling van de aangeboden schadeloosstelling in de administratieve procedure weliswaar niet wordt beoordeeld, maar wel of daarin in het kader van het minnelijk overleg voldoende inzicht is gegeven.

Verzoek hervestiging opstalrecht

Een ander aspect dat in het KB aan de orde komt, is het opstalrecht van TenneT TSO. TenneT heeft aangegeven dat zich boven twee percelen die gedeeltelijk nodig zijn voor de uitvoering van het werk bovengrondse 380 kV en 110 kV hoogspanningsverbindingen bevinden. Zij heeft verzocht om bij onteigening rekening te houden met de aanwezigheid van deze hoogspanningsverbindingen en haar juridische positie als landelijke beheerder. TenneT wil dat haar zakelijke rechten na onteigening zullen worden hervestigd. Daarnaast heeft TenneT verzocht om ervoor te zorgen dat voor aanvang van de werkzaamheden met haar overleg wordt gevoerd.

De Kroon wijst er in de eerste plaats op dat het opstalrecht door inschrijving van het onteigeningsvonnis vervalt (titelzuiverende werking) en dat TenneT daarvoor schadeloos wordt gesteld. De Kroon wijst er verder op, zoals zij al zo vaak deed, dat de Onteigeningswet niet tot een schadeloosstelling in een andere vorm dan geld verplicht, bijvoorbeeld door (her)vestiging van een opstalrecht. Overigens heeft de verzoeker tot onteigening laten weten zorg te dragen voor instandhouding van het zakelijke recht, dan wel voor hervestiging daarvan na onteigening.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *