Kadastrale uittreksels ten tijde van onteigeningsverzoek

Het onteigeningsverzoek aan de Kroon dient onder meer vergezeld te gaan van ‘kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek’. Uit het KB Stappegoor 2013 van 23 augustus 2016 (nr. 2016001392) blijkt dat de Kroon het voldoende acht indien kadastrale uittreksels worden toegezonden die dateren van een later moment dan het verzoek, maar met de datum van het verzoek als toestandsdatum.

Werk waarvoor onteigenend wordt

De raad van de gemeente Tilburg heeft onteigening verzocht ter uitvoering van een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van een groot woon- en voorzieningengebied aan de zuidzijde van Tilburg, genaamd Nieuw Stappegoor. De te onteigenen gronden zijn nodig om een blok van zes woningen te kunnen bouwen en om een gedeelte van de wijkontsluitingsweg te kunnen aanleggen.

Kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek

In artikel 79 aanhef en lid 2, sub c, van de Onteigeningswet is bepaald dat het besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening vervalt indien het niet binnen drie maanden na het nemen van dat besluit is voorgedragen aan de Kroon, vergezeld van kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek. In dit KB licht de Kroon toe, onder verwijzing naar de Handreiking Administratieve Procedure, dat ‘ten tijde van’ het verzoekbesluit betekent ‘zo dicht mogelijk op de datum van het verzoekbesluit’. In bedoelde handreiking is vermeld dat met het onteigeningsverzoek kadastrale uittreksels/berichten moeten worden meegestuurd die niet ouder zijn dan circa twee maanden op het moment van indienen van het officiële verzoek om onteigening en dat eventuele kadastrale mutaties gedurende de administratieve procedure tussentijds moeten worden doorgegeven.

In dit geval had de gemeente (na enkele malen daartoe te zijn gerappelleerd) een kadastraal uittreksel toegezonden van latere datum dan het verzoekbesluit, maar wel met de datum van het verzoekbesluit als toestandsdatum. De Kroon oordeelt dat op deze wijze in overeenstemming met de bepalingen van de Onteigeningswet is gehandeld.

Verlaging aanbod

Verder blijkt uit dit KB dat er omstandigheden kunnen zijn die nopen tot verlaging van het aanbod gedurende het minnelijke overleg. In dit geval was het aanbod verlaagd vanwege ‘de waarde van de grond in het economisch verkeer en het huidige gebruik’. Intussen was uit de akte van levering van de onroerende zaak gebleken dat de waarde daarvan in het economische verkeer volgens een daartoe ingeschakelde deskundige veel lager is dan waarvan de gemeente tot dan toe was uitgegaan. Een andere omstandigheid die een rol heeft gespeeld, is dat de gemeente gedurende de onderhandelingen tot het inzicht is gekomen dat de ontheffing voor een bepaald gebruik intussen was komen te vervallen en dat dat gebruik feitelijk ook al geruime tijd was beëindigd. De Kroon overweegt dat de hoogte van de schadeloosstelling aan de orde komt in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure en ziet in de verlaging van het aanbod – naar ons idee terecht – geen aanleiding om te oordelen dat niet voldoende serieus zou zijn onderhandeld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *