Koninklijke Besluiten gepubliceerd in maart en april 2021

Grote verschillen in inzicht over de hoogte van de schadeloosstelling maken het minnelijk overleg niet onzorgvuldig. Ook een hertaxatie tijdens dit minnelijk overleg maakt niet dat het overleg onzorgvuldig is indien duidelijk is dat partijen telkens hebben onderhandeld over hetzelfde object en de taxatie tevens op dit object zag.

Waar in maart enkel een groot aantal Ontwerp Koninklijke Besluiten zijn gepubliceerd, telt april opnieuw drie definitieve Koninklijke Besluiten:

  • Besluit van 16 maart 2021, 2021000478 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Den Haag krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Rotonde Scheveningseweg).
  • Besluit van 16 maart 2021, 2021000479 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Klei-Oost Zuid 2005)
  • Besluit van 30 maart 2021, 2021000624 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lochem krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan N346 Schakel Achterhoek – A1)

Exploitatie Kiosk

Tegen het ontwerp KB Rotonde Scheveningseweg is een zienswijze ingediend. Dit KB ziet op de uitvoering van het bestemmingsplan waarmee de gemeente de huidige kruising Duinstraat – Scheveningseweg in Den Haag wil reconstrueren en herinrichten. Het plan omvat onder meer de aanleg van een rotonde en het verleggen van tramsporen.

Daarnaast wijst dit KB slechts één onroerende zaak ter onteigening aan. Dit perceel is in eigendom van de gemeente Den Haag en is in erfpacht uitgegeven aan twee particulieren. Zij exploiteren op dit perceel een horeca-kiosk. Op onder meer dit deel van de grond wil de gemeente den Haag de rotonde realiseren.

Onvoldoende onderhandeld

De gezamenlijke erfpachters zijn van mening dat de gemeente niet voldoende zorgvuldig minnelijk overleg heeft gevoerd. Reclamanten proberen naar hun zeggen al twee jaar tot overeenstemming te komen met de gemeente. Dit hebben zij onder meer gedaan door uitgewerkte voorstellen aan te dragen bij de gemeente. Volgens reclamanten heeft de gemeente nooit op de inhoud van hun voorstellen gereageerd of hierover overlegd. Reclamanten stellen dat de gemeente enkel zorgt voor een “een optisch kloppend dossier”.

Partijen verschillen van mening over berekening en hoogte schadeloosstelling

De Kroon stelt vast dat de gemeente wel degelijk is ingegaan op de voorstellen van reclamanten. Zo blijkt onder meer dat de gemeente in meerdere brieven uitvoerig is ingegaan op drie (door reclamanten aangedragen) opties om tot reconstructie van hun bedrijf te komen. Daarna hebben partijen meerdere keren met elkaar overlegd. Hier is onder meer gesproken over een mogelijke reconstructie van het bedrijf van reclamanten naar een nabijgelegen kiosk. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verhoogd aanbod tot schadeloosstelling later dat jaar. In weer een opvolgend overleg hebben reclamanten dit vernieuwde aanbod van de gemeente afgewezen waarna reclamanten twee tegenvoorstellen neerlegden. Deze voorstellen vallen ongeveer twee keer zo hoog uit dan het door de gemeente gedane aanbod tot schadeloosstelling.

De Kroon oordeelt dat beide partijen hebben geprobeerd om tot minnelijke overeenstemming te komen. Uit de stukken blijkt niet dat de gemeente onvoldoende oog heeft gehad voor de argumenten van reclamanten. Wel blijkt dat partijen zeer van mening verschillen over de hoogte van de schadeloosstelling en de wijze waarop deze berekend moet worden. Dit leidt er daarentegen niet toe dat het minnelijk overleg onzorgvuldig zou zijn. De Kroon wijst de zienswijze dan ook van de hand.

Onjuiste taxatie

Verder hebben reclamanten in hun zienswijze aangegeven dat de gemeente na twee jaar onderhandelen nog niet beschikte over een juiste taxatie van het object. Het door de gemeente gebruikte rapport bleek namelijk niet de goede afmetingen en objectgegevens te bevatten. Op verzoek van de gemeente heeft de objectopname voor de hertaxatie plaatsgevonden. Reclamanten stellen dat zij pas vier maanden later een nieuw aanbod hebben ontvangen. Dit aanbod was zonder enige inhoudelijke reactie op het door reclamanten gedane voorstel en zonder enige inhoudelijke onderbouwing. Ook dit maakt het minnelijk overleg onzorgvuldig, aldus reclamanten.

Zorgvuldig minnelijk overleg

De Kroon oordeelt dat dit betoog van reclamanten over de vermeende onjuistheid van de taxatie niet leidt tot het oordeel dat het gevoerde minnelijk overleg onzorgvuldig is geweest. Partijen hebben namelijk gezamenlijk besloten een NEN-meting te laten uitvoeren. Daarmee wilden partijen een discussie afronden over de marktwaarde van de verhuurbare oppervlakte. Naar aanleiding van deze hertaxatie heeft de gemeente haar aanbod verhoogd. Deze verhoging impliceert daarentegen niet dat het eerdere minnelijke overleg een andere onroerende zaak betrof – qua omvang – dan het object dat nu in de onteigening is betrokken. Duidelijk is dan ook dat de aanbiedingen qua omvang telkens op dezelfde onroerende zaak betrekking hebben gehad.

Koninklijk Besluit ‘N346 Schakel Achterhoek – A1’

Ook tegen het ontwerp KB ‘N346 Schakel Achterhoek – A1’ is een zienswijze ingediend. Dit KB ziet op de uitvoering van het inpassingsplan waarmee de N346 in de gemeente Lochem gedeeltelijk gereconstrueerd wordt.

Bedrijventerrein ingrijpend aanpassen als gevolg van de reconstructie

Reclamante heeft aangevoerd dat de te realiseren parallelweg ter plaatse van haar bedrijf leidt tot een verkeersonveilige situatie. Dit zou komen doordat het vrachtverkeer dat van en naar haar bedrijf komt de parallelweg moet delen met het langzame verkeer. Reclamante is daarom van mening dat de ontsluiting van haar terrein verplaatst moet worden zodat haar terrein direct op de hoofdrijbaan van de N346 wordt ontsloten. Daarnaast stelt reclamante dat zij met deze wijze van planuitvoering genoodzaakt is om haar bedrijfsterrein ingrijpend her in te richten. In de aanbiedingsbrief heeft de Provincie Gelderland de kosten van de logistieke herinrichting afgedaan als een bedrijfseconomische keuze. De brief kan daardoor niet worden beschouwd als serieus minnelijk overleg, aldus reclamante.

Voldoende serieus minnelijk overleg

Allereerst stelt de Kroon dat de keuze voor de parallelweg en voor de plek van de ontsluiting planologisch van aard is. De planologische aspecten van het te maken werk kunnen in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet zelfstandig worden beoordeeld. Daarnaast oordeelt de Kroon dat het minnelijk overleg voldoende serieus was. De provincie is namelijk in 2015 in overleg getreden met reclamante. Daarnaast zijn zowel in 2019 als in 2020 schriftelijke aanbiedingen op onteigeningsbasis uitgebracht. Partijen hebben bovendien op verschillende momenten met elkaar gesproken over de uitgebrachte biedingen en de daarin opgenomen schadecomponenten. Wat partijen verdeeld houdt is een groot verschil van inzicht over de aanpassingskosten van het terrein.  De verschillende standpunten over de hoogte van de schadeloosstelling maken niet dat het minnelijke overleg als niet serieus beoordeeld moet worden.

 

MEER LEZEN OVER RECENT GEPUBLICEERDE KB’S

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2021

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2021

 

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure, minnelijk overleg, vereenzelviging of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl) of een andere specialist van ons Team Grondzaken.

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *