Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2018

In de maand februari 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 22 januari 2018 (nr. 2018000112), onteigening HOV- busbaan in het Gooi, deelgebied Laren-Hilversum, Titel II;
  • KB van 31 januari 2018 (nr. 2018000183) Onteigeningsplan N386 rotonde Tynaarlo, Titel IV.
Samenloop andere overheidswerken

Tegen het ontwerp-KB ontwerp-KB HOV- busbaan in het Gooi, deelgebied Laren-Hilversum zijn meerdere zienswijzen ingediend. Een van die zienswijzen zag op de samenloop met andere overheidswerken. Reclamant lijkt te hebben betoogd dat vanwege toekomstige ontwikkelplannen van de gemeente Hilversum voor herontwikkeling van een bedrijventerrein, de nieuwe ontsluitingsweg die in verband met de komst van de HOV-busbaan moet worden gerealiseerd over de grond van reclamant, niet het publiek belang, maar het belang van de partij belast met de herontwikkeling van dat bedrijventerrein dient.

De Kroon gaat niet expliciet in op de stelling dat de onteigening ten behoeve van de nieuwe ontsluitingsweg niet het publiek belang zou dienen. Wel geeft de Kroon duidelijk aan dat mogelijke samenloop met een ander project niet inhoudt dat de verzochte onteigening niet urgent zou zijn:

“Overigens is het juist dat reclamante in de toekomst geconfronteerd kan worden met de herontwikkeling van het bedrijventerrein Venetapark. De planning van de onderscheidenlijke projecten bevinden zich echter in verschillende stadia/fasen. De ruimtelijke procedure voor de aanleg van HOV ’t Gooi bevindt zich in een vergevorderd stadium. De procedure voor de inpassing van herontwikkeling van het bedrijventerrein Venetapark bevindt zich nog in een voorbereidend stadium. Voor dit project is nog geen ontwerp van een ruimtelijk plan ter inzage gelegd. De verzoeker is in het kader van het project HOV ’t Gooi echter gehouden aan haar eigen, op de urgentie van het werk gerichte planning. Daarnaast is niet de verzoeker maar een andere overheidspartij verantwoordelijk voor de besluitvorming over de herontwikkeling van het Venetapark.”

Artikel 38 Onteigeningswet

Daarnaast stellen twee reclamanten zich op het standpunt dat gelet op artikel 38 Onteigeningswet meer grond ter onteigening aangewezen zou moeten worden. De Kroon geeft aan dat de mogelijkheid om gehele overname van een perceel op grond van artikel 38 Ow te vorderen pas in de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure aan bod komt.

De mogelijkheden op grond van artikel 38 Ow zijn bovendien beperkt. Aankoop van overige gedeelten of aankoop van het geheel kan wel in het minnelijk overleg worden betrokken, maar van een verplichting om meer over te nemen is alleen sprake als een gebouw gedeeltelijk wordt onteigend of als het overblijvende krimpt tot een kwart van de oorspronkelijke oppervlakte dan wel kleiner wordt dan tien aren.

N386 rotonde Tynaarlo

Tegen het ontwerp-KB N386 rotonde Tynaarlo zijn geen zienswijzen ingediend.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *