Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

De eerste KB’s van 2020 zijn een feit! Het gaat enerzijds om de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum in Limburg, met oplossingen voor de hoogwaterproblematiek en het mogelijk maken van ontwikkelingen op vlak van natuur, landschap en economische activiteiten. Anderzijds wordt onteigend voor kleinschalige woningbouw in het groen in Voorschoten.

In de januari 2020 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • Besluit van 2 december 2019, nr. 2019002519 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum), Titel IV;
  • Besluit van 12 december 2019, nr. 2019002617 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Voorschoten krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Noortveer), Titel IV.
Informatie en garanties minnelijk overleg

Uit het KB Ooijen-Wanssum volgt dat reclamante 1 en de provincie van mening verschillen of de provincie tijdens het minnelijk overleg voldoende is ingegaan op de door reclamante gestelde vragen. Tevens heeft reclamante de provincie om garanties gevraagd voor onder meer vergunning verlening voor de bebouwing en inrichting van vervangende grond. De Kroon concludeert dat de voldoende pogingen zijn ondernomen om de benodigde gronden minnelijk te verwerven.

“Dat verzoeker naar het oordeel van reclamante niet of onvoldoende inhoudelijk op de door haar aangedragen onderwerpen is ingegaan, waardoor zij het proces als stroperig ervaart, maakt naar Ons oordeel nog niet dat het minnelijk overleg daarom als onvoldoende moet worden aangemerkt.”

Het lijkt vervolgens dat met name de door reclamante verlangde garanties met betrekking tot de vervangende grond, waar de provincie niet op heeft willen ingaan, de doorslag geeft. Op het moment van de start van de administratieve onteigeningsprocedure stond voldoende vast dat nog geen minnelijke overeenstemming kon worden bereikt. Bovendien is het overleg gedurende de administratieve procedure voortgezet. Reclamante heeft ook aangegeven dat partijen nader tot elkaar zijn gekomen. Van afgeronde onderhandelingen is evenwel nog geen sprake.

Natuurontwikkeling vs. bedrijfsactiviteiten

Reclamant 3 geeft onder meer aan dat de natuurontwikkelingsplannen uit het inpassingsplan Ooijen-Wanssum hem dusdanig in de ontwikkeling van zijn bedrijfsvoering zullen beperken dat de provincie zijn hele bedrijf zou moeten aankopen.

De Kroon reageert hierop als volgt:

Voorzover reclamant van mening is dat verzoeker zijn gehele bedrijf dient aan te kopen merken Wij op dat in de administratieve onteigeningsprocedure op grond van titel IV van de onteigeningswet alleen die gronden ter onteigening kunnen worden aangewezen die noodzakelijk zijn voor realisatie werk. Belanghebbenden hebben ingevolge artikel 38 van de onteigeningswet in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om gehele overname van een onroerende zaken, waarvan slechts gedeelten worden onteigend, te vorderen maar deze mogelijkheid komt pas in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure aan de orde. Voordien kan aankoop van overige gedeelten dan wel gehele aankoop van de betrokken onroerende zaken in het minnelijk overleg tussen de verzoeker om onteigening en belanghebbenden betrokken worden. De verzoeker kan echter niet verplicht worden om tot totale uitkoop over te gaan, buiten het hiervoor gestelde.

Of het bedrijf van reclamant waardevermindering ondergaat en zo ja, hoeveel, is een vraag die niet in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure ter discussie staat. Deze discussie wordt in volle omvang gevoerd tijdens de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Achteruit onderhandelen

De gemeente Voorschoten krijgt van een reclamant het verwijt achteruit te onderhandelen. Eerdere aanbiedingen sloten namelijk op een hoger bedrag dan latere aanbiedingen. De gemeente heeft toegelicht niet langer reconstructie als uitgangspunt bij de berekening van de schadeloosstelling te hanteren, maar liquidatie. Dit resulteert in onderhavig geval volgens de gemeente in een aanzienlijk lagere schadeloosstelling.

De Kroon is niet van oordeel dat de gemeente geen serieus minnelijk overleg heeft gevoerd. Zoals de Kroon standaard overweegt, staan de samenstelling en hoogte van de schadeloosstelling in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling. Een oordeel hierover is voorbehouden aan de civiele rechter in de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Kopiëren ter inzage gelegde stukken

Hoe om te gaan met verzoeken van rechthebbenden op kopieën van de onteigeningsstukken? De gemeente Voorthuizen had de advocaat van reclamant laten weten dat geen gebruik gemaakt kon worden van de gemeentelijke kopieerapparaten om de onteigeningsstukken te kopiëren.

Om te voldoen aan artikel 3:11, 3e lid Awb, had de gemeente naar oordeel van de Kroon aan de advocaat van reclamanten dienen mee te delen dat – al dan niet tegen vergoeding van ten hoogste de kosten – een afschrift van de ter inzage gelegde stukken kon worden verstrekt. Nu dit niet is gebeurd, is bij de hoorzitting afgesproken dat reclamant deze stukken alsnog van de gemeente ontvangt met de gelegenheid om zijn zienswijze naar aanleiding van deze verkregen stukken nog aan te vullen.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *