Koninklijk Besluit gepubliceerd in september 2020

In september 2020 is er één Koninklijk Besluit gepubliceerd:

  • Besluit van 1 september 2020, 202001611 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan “Groene As”), Titel IV.

Het perceel dat ter onteigening is aangewezen ligt in het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een deel van de Groene As: een ecologische verbindingszone die grote en kleine natuurgebieden met elkaar verbindt. Doelstelling van de Groene As is niet alleen een natuurverbinding, maar ook om een recreatief landschap te maken als belangrijke schakel in het Noord-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland.

Tegen het ontwerp-KB is een gezamenlijke zienswijze naar voren gebracht door Kennemerland Beheer B.V., Lake Property B.V. en Combinatiebouw Kennemerland B.V.

Uitvoeringsbelang maakt nog geen belanghebbende

Kennemerland Beheer is eigenaar van het te onteigenen perceel. Zij heeft de zienswijze mede ingediend namens haar dochtervennootschap Lake Property en de daaraan gelieerde bouw- en exploitatievennootschap met dezelfde eigenaar Combinatiebouw Kennemerland. Kennemerland Beheer meent dat ook deze bedrijven belanghebbende zijn bij de onteigening aangezien deze (als volle dochter of als gelieerd bedrijf met dezelfde eigenaar) belang hebben bij de planuitvoering.

Net zoals in het KB De Veldpost oordeelt de Kroon echter dat het hebben van een uitvoeringsbelang er niet toe leidt dat Lake Property en Combinatiebouw Kennemerland ten opzichte van Kennemerland Beheer een afzonderlijk grondgebonden belang hebben. Zij zijn daardoor geen belanghebbende bij de onteigening in de zin van artikel 3 van de Onteigeningswet. De Kroon verklaart Lake Property en Combinatiebouw Kennemerland daarom niet-ontvankelijk in de mede namens hen ingediende zienswijze.

Zelfrealisatie ten behoeve natuur: beroep slaagt niet

Kennemerland Beheer doet een beroep op zelfrealisatie ten behoeve van natuur. Vanaf 2011 is getracht tot minnelijke overeenstemming te komen. Kennemerland Beheer heeft meermaals bij de gemeente Haarlemmermeer aangegeven dat zij de natuurbestemming zelf wil uitvoeren (zelfrealisatie ten behoeve van natuur) en vraagt de gemeente om nadere gegevens. De gemeente geeft aan dat zij de bestemming zelf wil realiseren. Aan het verzoek om nadere gegevens kan zij niet voldoen. Want naast het bestemmingsplan en twee DSO’s die al beschikbaar zijn voor Kennemerland Beheer, zijn er namelijk nog geen nadere stukken voorhanden. Desalniettemin stelt Kennemerland Beheer dat het onteigeningsverzoek voorbarig is, omdat de gemeente haar niet in de gelegenheid heeft gesteld een plan voor zelfrealisatie ten behoeve van natuur te presenteren.

Doelmatige uitvoering

De Kroon overweegt dat het beroep op zelfrealisatie ten behoeve van natuur niet af doet aan de noodzaak tot onteigening. De gemeente wil het gedeelte van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de te onteigenen gronden integraal realiseren met het aangrenzende bestemmingsplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’. Dit bestemmingsplan voorziet in realisatie van een nieuw sportpark. Zie hierover onze eerdere blogbijdrage. Om één aantrekkelijke parkstructuur te realiseren moeten de ontwerpen voor de paden, ecologie, beplanting en de waterstructuur op elkaar worden afgestemd.

In dit kader acht de Kroon het reëel dat de gemeente de plannen in samenhang wil uitwerken, realiseren, beheren en onderhouden. Dat voor het sportpark en voor de Groene As afzonderlijke bestemmingsplannen zijn vastgesteld maakt dit niet anders. De voor de natuurbestemming te onteigenen grond vormt geen afzonderlijk, zelfstandig uit te voeren onderdeel van het totaal te realiseren park. Een gedeelte van het park is al gerealiseerd. Het is daarom niet doelmatig als Kennemerland Beheer de natuurbestemming zelf realiseert. Het is volgens de Kroon noodzakelijk dat de Groene As met het al gerealiseerde deel in één hand komt. In diezelfde strekking overwoog de Kroon eerder ook al in het KB Pijnacker-Nootdorp.

Kenbaarheid van de wijze van planuitvoering

Het betoog van Kennemerland Beheer dat het onmogelijk was om concrete plannen met betrekking tot zelfrealisatie ten behoeve van natuur aan de gemeente voor te leggen, volgt de Kroon niet. Van de eigenaar die het bestemmingsplan zelf wil realiseren mag namelijk worden verwacht dat hij daartoe zelfstandig op basis van het bestemmingsplan concrete – op uitvoering gerichte – plannen ontwikkelt. Bovendien moet hij deze kenbaar maken aan de gemeente. Een gedetailleerd ontwerp van de voorgestane wijze van planuitvoering was op grond van het bestemmingsplan en twee DSO’s ten tijde van het verzoekbesluit al beschikbaar. Over andere stukken beschikt(e) de gemeente (nog) niet.

Meer informatie?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel (T: 06 13 00 45 93 of E: carola.vanandel@nysingh.nl) of Sharon Aaldering (T: 06 30 49 98 20 of E: sharon.aaldering@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *