BTW over deskundigenkosten toch niet verrekenbaar

In een arrest van 1 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:531) oordeelt de Hoge Raad dat de BTW die een onteigende/ondernemer verschuldigd is over de door hem gemaakte deskundigenkosten niet verrekenbaar is. Daaruit vloeit voort dat die BTW een schadepost vormt, die in beginsel door de onteigenaar vergoed dient te worden. Door waarnemend Advocaat-Generaal Van Oven was nog in tegengestelde zin geadviseerd (blog Alrik Bijkerk d.d. 21 december 2015).

De Hoge Raad oordeelt dat juridische en andere deskundige bijstand die erop is gericht de omvang van een tegenprestatie voor een levering van een goed te bepalen, geacht wordt rechtstreeks en onmiddellijk samen te hangen met die levering, en dat dit niet anders is wanneer het een onteigening betreft. Omdat die levering niet met BTW belast is hebben de aan die bijstand verbonden kosten geen betrekking op een belaste handeling, zodat de daaraan verbonden BTW niet in aftrek gebracht kan worden (art. 15 Wet OB).

De uitspraak is mede verrassend omdat ons uit de praktijk geen gevallen bekend zijn waarin onteigenden de hier bedoelde BTW niet in aftrek hebben kunnen brengen. Mogelijk gaat de fiscus dit nu wel verhinderen.

Voorstelbaar is dat ook in gevallen waarin over de omvang van de schadeloosstelling al onherroepelijk geoordeeld is een onteigende ondernemer alsnog om vergoeding van BTW over door hen gemaakte deskundigenkosten zal vragen. In zo’n geval zal naar onze mening tenminste van de onteigende verlangd mogen worden dat hij aantoont dat de fiscus geweigerd heeft om in te stemmen met het in aftrek brengen van deze BTW.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] niet blijkt te kunnen worden verrekend. Gelet op het arrest van 1 april 2016 van de Hoge Raad (zie deze eerdere bijdrage) staat inmiddels vast dat deze BTW voor vergoeding in aanmerking […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *