Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september en oktober 2018

In de maanden september en oktober 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 12 juli 2018, nr. 2018001342 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Gilze en Rijen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan OBS De Wildschut), Titel IV;
  • KB van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar)), Titel IV;
  • KB van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lingewaard krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan N839 Bemmel-Huissen (gemeente Lingewaard)), Titel IV;
  • KB van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Overnachtingshaven Spijk aan de noordoever van de Rijn in de Beijenwaard te Spijk, met bijkomende werken), Titel II;
  • KB van 25 september 2018, nr. 2018001671 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Almelo krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Binnenstad_Haven-Zuid eo), Titel IV.
Reconstructie of liquidatie?

Bij het KB Almelo Binnenstad_Haven-Zuid eo is de gemeente eigenaar van het te onteigenen perceel. Reclamanten zijn huurders van de gemeente. Tijdens het minnelijk overleg spitst de discussie tussen partijen zich toe op de vraag of reclamanten hun bedrijf elders voortzetten (standpunt gemeente) of het bedrijf beëindigen (standpunt reclamanten). Een in de praktijk vaak voorkomende discussie waar in de administratieve onteigeningsprocedure weinig tot geen ruimte voor is. Het betreft de hoogte van de schadeloosstelling: moet daarbij reconstructie of liquidatie als uitgangspunt worden genomen? De Kroon concludeert dat de gemeente voldoende zorgvuldigheid heeft betracht in het minnelijk overleg en wijst het perceel ter onteigening aan. Als de discussie over de uitgangspunten bij de schadeloosstelling niet minnelijk kan worden beslecht, moet deze aan de civiele rechter worden voorgelegd in de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Zelfrealisatieberoep gestrand bij onvoldoende aaneengesloten grond

In een zienswijze tegen het ontwerp-KB OBS De Wildschut gaf reclamante aan dat onvoldoende noodzaak bestond om tot onteigening over te gaan nu reclamante, al dan niet in financiële alliantie met een derde partij, in staat en bereid is de beoogde bestemming zelf te realiseren.

Een moeilijk te nemen hobbel bij dit zelfrealisatieberoep was evenwel de eigendomspositie van reclamante: het smalle langwerpige perceel van reclamante staat aan een aanvaardbare zelfrealisatie van zowel de school als de ter plaatse beoogde woningbouw in de weg. Uit het KB volgt echter dat de gemeente na het verzoekbesluit het minnelijk overleg met reclamante heeft doorgezet. Alsnog is een principeakkoord bereikt dat reclamante een deel van de woningbouw realiseert. Van eigendomsoverdracht was evenwel tijdens de hoorzitting nog geen sprake en om die reden wijst de Kroon de gronden ter onteigening aan.

Zelfrealisatie doelmatig?

In het KB Overnachtingshaven Spijk bevestigt de Kroon de lijn gehanteerd in het KB Hedwigepolder, dat vanuit het oogpunt van integrale aanleg en een integraal beheer van infrastructurele werken, waaronder havenwerken, zelfrealisatie niet doelmatig is.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

Meer lezen over recent gepubliceerde KB’s?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in augustus

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *