Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni 2018

In de maanden mei en juni 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 28 maart 2018, nr. 2018000573 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Haren krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan EHS Paterswoldsemeer), Titel IV
  • KB van 16 april 2018, nr. 2018000677 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gooise Meren krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een rotonde in de aansluiting Churchillstraat-Rijksweg, met bijkomende werken), Titel II
  • KB van 26 april 2018, nr. 2018000778 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Teylingen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Noordelijke Randweg Voorhout), Titel IV
  • KB van 14 mei 2018, nr. 2018000844 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Emmen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Verdubbeling N34 Emmen, Titel IV
  • KB van van 14 mei 2018, nr. 2018000845 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Heeze-Leende krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Bulders), Titel IV
  • KB van 14 mei 2018, nr. 201800043 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Coevorden krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Verdubbeling N34 Coevorden, Titel IV.
Informatieplicht te onteigenen partij

In het KB Gooise Meren geeft de Kroon nog eens aan dat van de te onteigenen partij mag worden verwacht dat deze de gegevens aanlevert die de onteigenende overheid nodig heeft om biedingen uit te brengen. De discussie in deze kwestie ging om de gegevens van de huurder. De eigenaar heeft aangegeven dat de onderhandelingen via hem konden lopen en daarom de identiteit van de huurder niet kenbaar hoefde te worden gemaakt. Deze opvatting van de eigenaar stond inhoudelijk overleg over een schadeloosstelling in verhuurde staat in de weg. Desalniettemin brengt de eigenaar in zijn zienswijze naar voren dat de gemeente hem een aanbod in verhuurde staat had moeten doen. De Kroon concludeert tegen deze achtergrond dat de gemeente, met vier schriftelijke biedingen met levering vrij van lasten en rechten als uitgangspunt, voldoende pogingen heeft gedaan.

Geen eigenaar, wel zelfrealisatie?

De Kroon herhaalt in het KB De Bulders dat in beginsel een beroep op zelfrealisatie alleen eigenaren toekomt. Andere rechthebbenden worden niet in staat geacht de beoogde bestemming zelf te realiseren zonder medewerking van de eigenaar. In dit geval was de gemeente zelf de eigenaar en hadden reclamanten ook geen plannen voor zelfrealisatie bij de gemeente ingediend.

Bizar minnelijk overleg

Een citaat uit het KB Verdubbeling N34 Coevorden dat duidelijk illustreert hoe ver de standpunten van partijen ten aanzien van de schadeloosstelling uit elkaar kunnen liggen: “Reclamanten vinden het bizar dat de provincie wel veel te weinig mag bieden, maar dat zij niet te veel mogen vragen.”

De Kroon doet onderzoek en concludeert dat partijen substantieel van mening verschillen over zowel hoogte als componenten van de schadeloosstelling. De provincie heeft hierop aangegeven dat de basis voor verdere onderhandelingen ontbreekt. Nu dit is gedaan naar aanleiding van het feit dat reclamanten gedurende het onderhandelingsproces hun vraagprijs hebben verdubbeld, concludeert de Kroon dat de provincie toch voldoende pogingen heeft ondernomen de te onteigenen gronden minnelijk te verkrijgen.

Samenloop onteigening en peilbesluit EHS?

Uit het KB EHS Paterwoldsemeer volgt een mogelijk interessante discussie over een samenloop tussen besluiten van verschillende overheden binnen dezelfde ecologische hoofdstructuur. Enerzijds heeft het waterschap Hunze en Aa’s een peilbesluit genomen waardoor landbouwgronden vernatten en anderzijds verzoekt PS van de provincie Groningen om aanwijzing ter onteigening voor onder andere de EHS Paterswoldsemeer. Reclamant wijst op een niet-gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland die meer licht op de zaak zou moeten werpen en de rol die de provincie bij deze samenloop zou hebben. De Kroon gaat aan dit deel van de zienswijze voorbij met de conclusie dat de gronden die getroffen worden door het peilbesluit andere gronden zijn dan de gronden waar het verzoek op ziet. De overige delen van de zienswijze zien op het gevoerde minnelijk overleg en vormen geen aanleiding voor de Kroon om niet over te gaan tot aanwijzing ter onteigening.

Met de rol van de provincie wijst de reclamant mogelijk op de verantwoordelijkheid voor tijdige uitvoering van de maatregelen in de beheerplannen voor Natura-2000 gebieden, inclusief PAS-maatregelen. Deze verantwoordelijkheid brengt een duidelijke afstemming van diverse besluiten met zich mee en rekenschap van de bijbehorende schaderegimes. Op die manier wordt bij natuurontwikkeling en -herstel in voldoende mate rekening gehouden met de belangen van grondeigenaren. Afgelopen najaar hebben Jessica de Roos en ik hier tijdens het online seminar Grondverwerving en gedoogplichten voor PAS en Natura 2000 aandacht aan besteed. Neem voor meer informatie over dit onderwerp gerust contact met een van ons op.

Meer lezen over de gepubliceerde KB’s in 2018?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in maart 2018

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *