Koninklijke Besluiten gepubliceerd in augustus 2018

In de maand augustus 2018 zijn tot nog toe twee Koninklijke Besluiten gepubliceerd met wederom aandacht voor een kavelruil en de balans tussen urgentie en de verwachte planning. Het gaat om de volgende KB’s:

  • KB van 5 juli 2018, nr. 2018001212 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Oosterhout krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Contreie 2017), Titel IV;
  • KB van 5 juli, nr. 2018001210 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Brummen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting De Teuge), Titel IV.

Tegen het onteigeningsplan De Contreie 2017 zijn geen zienswijzen ingediend. Tegen het onteigeningsplan Aansluiting De Teuge daarentegen wel. GS van de provincie Gelderland verzoeken om onteigening van slechts één grondplannummer. Dit onteigeningsverzoek hangt nauw samenhangt met de aanleg van de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen. Bij de nadere uitwerking van het plan voor deze rondweg zijn nieuwe inzichten ontstaan en hiervoor is opnieuw grond van reclamant nodig.

Kavelruil

Reclamant geeft aan al 8 hectare te moeten afstaan voor de rondweg en dat nu de gronden door de aansluiting daar nog bij komen. Hierdoor komt het akkerbouwbedrijf in grondnood. Om die reden dringt de reclamant nogmaals aan op een kavelruil.

In het KB N345 Rondweg De Hoven/Zutphen concludeerde de Kroon dat de provincie voldoende heeft onderzocht of ruilgrond beschikbaar was. De transactie die de door reclamant geopperde kavelruil mogelijk zou hebben gemaakt, heeft door omstandigheden nog niet plaatsgevonden. Daardoor zijn de voor de kavelruil benodigde gronden nog niet zijn vrijgekomen.

Wat voor omstandigheden dit precies zijn, werd uit dat KB helaas niet duidelijk en uit dit KB evenmin. Het lijkt of er vooralsnog geen schot zit in de beoogde kavelruil, maar partijen zijn wel met de gemeente in overleg over een concrete oplossing.

De Kroon sluit dit onderdeel van de zienswijze af met een positieve noot:

Verzoeker gaat deze oplossing verder in overleg met de gemeente en reclamant uitwerken. Mogelijk dat dit alsnog tot overeenstemming tussen partijen zal leiden. Omdat er ook andere partijen en overheden bij deze ontwikkelingen betrokken zijn, is er nog geen sprake van overeenstemming, maar verzoeker en reclamant zijn hoopvol en positief gestemd. Wij hopen dat het voortgezette overleg, dan wel het overleg dat ingevolge artikel 17 van de onteigeningswet aan de gerechtelijke onteigeningsprocedure vooraf moet gaan, alsnog tot een voor partijen aanvaardbare oplossing leidt.

Niet halen verwachte planning doet geen afbreuk aan urgentie

Reclamant had daarnaast nog naar voren gebracht dat de noodzaak voor onteigening ontbreekt, omdat de genoemde realisatie in de zomer 2018 feitelijk onmogelijk haalbaar is. Nu verzoeker geen ander tijdstip voor de realisatie heeft genoemd, is er  volgens reclamant nog voldoende tijd om tot minnelijke overeenstemming te komen.

De Kroon volgt deze gedachtegang niet. Namens de provincie is toegelicht dat in de zakelijke beschrijving bij de planning een voorbehoud is opgenomen voor het tijdig beschikbaar zijn van de benodigde grond. In de zomer van 2018 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en in het najaar van 2018 of zoveel eerder als mogelijk met de aanbesteding van het werk. Om die redenen concludeert de Kroon dat het werk binnen de gehanteerde termijn van vijf jaar na de datum van dit besluit zal starten. De urgentie van de onteigening is daarmee in beginsel gegeven.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

Meer lezen over recent gepubliceerde KB’s?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *