Bekendmakingsvereisten onteigeningsbesluit

Bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten gewijzigd

Let op: sinds 1 juli 2021 zijn (ook) de bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten gewijzigd!

AANLEIDING

Tot 1 juli 2021 bestonden er sterk uiteenlopende voorschriften ten aanzien van het doen van openbare kennisgevingen van besluiten. Op 1 april 2021 besloot de Kroon dat de Wet elektronische publicaties en het Besluit elektronische publicaties per 1 juli 2021 in werking zouden treden. Daarmee is een begin gemaakt met het voorschrijven of mogelijk maken van elektronische kennisgeving in elektronische publicatiebladen. Voordeel daarvan is dat informatie snel en eenvoudig toegankelijk is (Kamerstukken II, 2018/2019, 35218, nr. 3 (MvT)).

WIJZIGINGEN ONTEIGENINGSWET

Naast de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is ook de Onteigeningswet (Ow) per 1 juli 2021 gewijzigd. De wijzigingen zien op de bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten.

Per 1 juli 2021 is het niet meer nodig om kennisgeving van het onteigenings-KB te doen in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden.  Van het onteigenings-KB wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. Terinzagelegging vindt tevens plaats binnen de betrokken gemeente (artikel 64a lid 3 Ow).

Indien sprake is van onteigening van bodemmaterialen, wordt op grond van artikel 65 lid 3 Ow van dat besluit mededeling gedaan in een uitgegeven publicatieblad. Een en ander in overeenstemming met artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij het verzoekschrift om deskundigen te benoemen ter begroting van de schadeloosstelling, moet een exemplaar van dat publicatieblad worden overgelegd (artikel 66 lid 2 Ow).

Tot slot is artikel 78 Ow gewijzigd. Indien sprake is van een Titel-IV onteigening, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-KB gedaan in het gemeenteblad door de burgemeester van de gemeente waar de betrokken onroerende zaken zijn gelegen (lid 2). Van het onteigenings-KB wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Kennisgeving van de terinzagelegging van het onteigenings-KB wordt gedaan in het gemeenteblad De burgemeester van de betrokken gemeente doet kennisgeving van de terinzagelegging van het onteigenings-KB in het gemeenteblad (lid 7).

BELANG VAN BEKENDMAKING OP DE VOORGESCHREVEN WIJZE

Een onjuist bekendmaking kan van invloed zijn op de geldigheid van een besluit. Indien een (ontwerp-)besluit niet op de juiste wijze kenbaar wordt gemaakt, bestaat het risico dat het besluit niet in werking treedt. De gevolgen daarvan zijn groot. Door het ontbreken van een wettelijke grondslag, moet het besluitvormingsproces mogelijk opnieuw. Met als gevolg dat bepaalde termijnen niet (meer) gehaald worden. Het is dus altijd raadzaam na te gaan of een besluit op de juiste wijze bekend is gemaakt.

MEER WETEN?

Wilt u ondersteuning bij de administratieve onteigeningsprocedure? Of wilt u meer weten over onteigening? Neem dan contact op met Jessica de Roos (M: 06 51 38 50 02, E: jessica.deroos@nysingh.nl), Sharon Aaldering (M: 06 30 49 98 20, E: sharon.aaldering@nysingh.nl) of een andere specialist van ons team Grondzaken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *