Onteigening bij Design en Construct

In het KB Zuidasdok (21 januari 2019, nr. 2019000064) is naast perikelen rondom het minnelijk overleg aandacht voor Design en Construct bij grondverwerving.

Design en Construct

Bij veel grote infrastructurele projecten kiest de overheid ervoor om het werk aan te besteden om basis van design en construct. Dit betekent dat de aannemer wordt gevraagd de nadere uitwerking en detaillering van het werk op zich te nemen. Zo ook bij de in het kader van het project Zuidasdok aan te leggen fly-over.

Reclamanten beklagen zich in de administratieve onteigeningsprocedure over deze aanpak. Uit de bij de onteigeningsstukken gevoegde dwarsprofieltekening blijkt niet of de fly-over steunt op een pijler of een kolom. Volgens reclamanten heeft de verzoeker om onteigening (de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) onvoldoende inzicht verschaft in de voorgenomen wijze van planuitvoering.

Oordeel Kroon

De Kroon volgt reclamanten niet in deze stelling. De Minister heeft zowel situatietekeningen als een dwarsprofiel- en een grondtekening overgelegd. Deze tekeningen zijn conform de Handreiking opgesteld. De dwarsprofieltekening bevat bovendien een drietal doorsneden die op specifieke en nader in de situatietekening aangegeven plaatsen zijn getrokken.

Of op die specifieke een pijler of een kolom wordt gerealiseerd, blijkt nog niet uit deze tekeningen. Het aantal te plaatsen pijlers of kolommen en de locatie zijn namelijk nog niet bekend. De Minister heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat de aanbesteding van het werk plaatsvindt op basis van Design en Construct. Bij de uitwerking bepaalt de aannemer hoeveel kolommen of pijlers noodzakelijk zijn en waar hij die plaatst.

Hierbij houdt de Kroon ook rekening met het marktbeleid van de Minister. In dit marktbeleid is opgenomen dat het ontwerp van het werk als gevolg van de wijze van aanbesteding op basis van Design en Construct wijzigingen kan ondergaan. Hiervoor is in het TB ook een zogeheten uitmeet- en flexibiliteitsbepaling opgenomen.

Ruimtebeslag

Tot een overschrijding van de grens van het Tracébesluit (TB) gaat dit echter niet leiden. Het ruimtebeslag zoals dat in het TB is opgenomen, blijft gelijk, concludeert de Kroon. Voor de aanleg van de fly-over is daarnaast ook nog tijdelijk werkterrein benodigd. Om die redenen is onteigening van de in het onteigeningsverzoek betrokken perceelsgedeelten noodzakelijk.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *