Bekendmakingsvereisten onteigeningsbesluit

Bekendmakingsvereisten Wvg-aanwijzingsbesluit gewijzigd

Let op: sinds 1 juli 2021 moeten gemeentelijke voorkeursrechten (Wvg) niet langer worden bekendgemaakt in de Staatscourant, maar in het gemeenteblad. Een juiste bekendmaking is van groot belang om ongewenste grondtransacties tegen te gaan!

Oude regelgeving

Tot 1 juli 2021 bestonden er sterk uiteenlopende voorschriften ten aanzien van het doen van openbare kennisgevingen van besluiten. Zo luidde artikel 7 Wvg van 23 maart 2012 tot 1 juli 2021:

  1. Het besluit tot aanwijzing of voorlopige aanwijzing ligt voor eenieder ter inzage op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats. Zij maken de terinzagelegging bekend in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt.
  2. Burgemeester en wethouders zenden een mededeling van de aanwijzing aan ieder van de in het besluit vermelde eigenaren en beperkt gerechtigden. De mededeling bevat een zakelijke beschrijving van de betekenis van de aanwijzing.
Huidige regelgeving

Op 1 april 2021 besloot de Kroon dat de Wet elektronische publicaties en het Besluit elektronische publicaties per 1 juli 2021 in werking zouden treden. Daarmee is een begin gemaakt met het voorschrijven of mogelijk maken van elektronische kennisgeving in elektronische publicatiebladen. Voordeel daarvan is dat informatie snel en eenvoudig toegankelijk is (Kamerstukken II, 2018/2019, 35218, nr. 3 (MvT)).

Artikel 7 Wvg luidt per 1 juli 2021:

  1. Het besluit tot aanwijzing of voorlopige aanwijzing wordt door het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het is bekendgemaakt.
  2. Van het besluit tot aanwijzing of voorlopige aanwijzing wordt door het college van burgemeester en wethouders mededeling gedaan aan ieder van de in het besluit vermelde eigenaren en beperkt gerechtigden.

Naast bekendmaking in het gemeenteblad, is (nog steeds) vereist dat het college mededeling doet van het aanwijzingsbesluit aan de betrokken eigenaren en beperkt gerechtigden. Verder moet het aanwijzingsbesluit binnen vier dagen ter inschrijving in de openbare registers van het Kadaster worden aangeboden (artikel 15 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen).

Belang van bekendmaking op de voorgeschreven wijze

Een juiste bekendmaking (vanaf 1 juli 2021 dus in het gemeenteblad) is van groot belang om ongewenste grondtransacties tegen te gaan. Een aanwijzingsbesluit treedt namelijk pas in werking op de dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt. Indien het aanwijzingsbesluit niet op de juiste wijze bekend wordt gemaakt, treedt het niet in werking en bestaat het risico op ongewenste grondtransacties.

Meer weten?

Wilt u ondersteuning bij de vestiging van een voorkeursrecht? Of wilt u meer weten over de Wvg of over de gevolgen van een Wvg-aanwijzing? Neem dan contact op met Jessica de Roos (M: 06 51 38 50 02, E: jessica.deroos@nysingh.nl), Sharon Aaldering (M: 06 30 49 98 20, E: sharon.aaldering@nysingh.nl) of een andere specialist van ons team Grondzaken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *