Categorie: Administratieve procedure

- aanbod / koninklijk besluit / minnelijk overleg / opstalrecht

Inzicht samenstelling en onderbouwing aanbiedingen

Jessica de Roos
Uit het KB Verlegging N35 blijkt dat de Kroon in de administratieve fase van de onteigeningsprocedure niet de samenstelling en onderbouwing van aanbiedingen toetst, maar wel of daarin voldoende inzicht is gegeven. Ook blijkt uit dit KB maar weer eens dat de onteigenaar niet verplicht is om na onteigening opstalrechten te (her)vestigen.
- koninklijk besluit

KB Stationsgebied Assen

Wim Klostermann
KB Stationsgebied Assen, realisatie onderdeel plangebied FlorijnAs met aanleg van een Stadsboulevard voor betere bereikbaarheid Assen. Geen zienswijzen ingediend.
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / onteigeningswet

Reactie Aanvullingswet grondeigendom

Jessica de Roos
De Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) voorziet onder meer in integratie van de Onteigeningswet in de Omgevingswet. Nysingh heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op het wetsvoorstel te reageren. Wij zijn bepaald niet enthousiast daarover. De voorgestelde wetswijziging doet afbreuk aan de grondbeginselen van het onteigeningsrecht. De procedure tot eigendomsverkrijging wordt trager en de rechtspositie van rechthebbenden slechter.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Minnelijk overleg over compensatiegrond

Jessica de Roos
In het KB Kolenbranderweg Haaksbergen herhaalt de Kroon dat schadeloosstelling in geld het uitgangspunt is, maar dat een verzoek om compensatiegrond wel aan de orde kan komen bij de toetsing van het minnelijk overleg.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Vervangende locatie onderdeel toets minnelijk overleg

Jessica de Roos
Uitgangspunt is schadeloosstelling in geld, maar een vervangende locatie of andere oplossingen kunnen wel degelijk aan de orde komen in het kader van de toetsing van het minnelijk overleg. De Kroon heeft dit nog eens helder verwoord in het KB Rondweg Voorst.
- koninklijk besluit

KB N340 N48 Zwolle-Ommen

Carola van Andel
KB N340/N48 Zwolle-Ommen, realisatie inpassingsplan gedeelte vanaf de spoorlijn Zwolle-Meppel tot Engellandweg, enige zienswijze ingetrokken.
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / overname geheel

Samenloop uitkoopregeling TenneT

Carola van Andel
KB Nieuwe Dordtse Biesbosch: aankoop geheel, samenloop in minnelijk overleg met de uitkoopregeling TenneT woningen recht onder hoogspanningslijn.
- appartementsrecht / koninklijk besluit

Onteigening appartementsrecht via gehele complex

Carola van Andel
Onteigening appartementencomplex. KB wijst niet afzonderlijk appartementsrecht ter onteigening aan, maar volledig complex (vgl. HR 27 november 2015).
- huurder / koninklijk besluit

Onteigening als middel tegen illegale wietteelt?

Carola van Andel
In Noord-Brabant worden boeren vaak benaderd om hun leegstaande stallen te verhuren voor wietteelt of als drugslab, meldt het NRC. Afbreken is een oplossing. Zonder leegstaande stallen of schuren zijn er immers geen mogelijkheden meer voor criminele organisaties. Zou het onteigeningsinstrument hier nog uitkomst kunnen bieden?
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / onteigeningswet

Voorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

Carola van Andel
Op 1 juli 2016 is het wetsvoorstel “Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet” gepubliceerd en opengesteld voor consultatie. De consultatie over dit wetsvoorstel loopt tot en met 16 september 2016. Dat betekent dat tot en met die datum kan worden gereageerd. Nysingh zal van deze mogelijkheid gebruik maken en u via dit blog op de hoogte houden. Indien u niet zelf wilt reageren, maar wel input heeft kunt u die sturen naar bas.tenkate@nysingh.nl.