Kaartmateriaal en grenzen Tracébesluit

In het KB Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (nr. 2016001390) was discussie over het kaartmateriaal. De Kroon bepaalt dat een gearceerde kaart met schaal 1:1000 voldoende duidelijk maakt welke gebieden onteigend moeten worden. Voorwaarde is dat de stukken die ter inzage gelegd worden, voldoen aan de eisen die de onteigeningswet en de Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure van 16 januari 2016 van Rijkswaterstaat Corporate Dienst stellen.

Werk waarvoor onteigenend wordt

De Staat heeft bij monde van de Minister van Infrastructuur en Milieu verzocht gronden ter onteigening aan te wijzen om de ombouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2, mogelijk te maken.

Ter inzage gelegd kaartmateriaal

Een van de eigenaren heeft in zijn zienswijze naar voren gebracht dat de Staat de verplichting van artikel 63 Ow niet goed nageleefd heeft en te weinig, althans niet alle, grondtekeningen ter inzage heeft gelegd. In art. 63 Ow is onder meer bepaald op welke wijze de terinzagelegging plaats moet vinden. De Staat voert aan dat hij alle grondtekeningen, waar de te onteigenen onroerende zaken op staan, ter inzage heeft gelegd en derhalve wel aan die verplichting heeft voldaan.

Onduidelijke grenzen Tracébesluit?

De Staat heeft volgens de reclamant eveneens verzuimd om duidelijk genoeg te bepalen waar de grenzen van het Tracébesluit liggen. De reclamant vreest dat bij de realisatie van het werk meer van zijn perceel wordt gebruikt dan de oppervlakte waarvan thans onteigening wordt verzocht .

De Kroon overweegt eerst in het algemeen dat de ter inzage te leggen onteigeningstukken dienen te worden opgesteld overeenkomstig de Onteigeningswet en de Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure van 16 januari 2016 van Rijkswaterstaat Corporate Dienst. De stukken zoals die zijn neergelegd voldoen aan deze criteria. Nu de eigenaar ook (nog los van gearceerde grond- en situatietekeningen) een brief van de Staat heeft ontvangen waarop de x- en y-coördinaten van het benodigde deel van het perceel zijn aangegeven (in de praktijk ook wel aangeduid als grensovereenstemmingsformulier of “gofje”), heeft de Staat volgens de Kroon voldoende duidelijk gemaakt welke omvang de te onteigenen grond heeft.

In het recente KB Stappegoor 2013 was ook al discussie of aan alle formaliteiten was voldaan. In dat geval ging het om de datum van de uittreksels uit de openbare registers van het Kadaster.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *