Koninklijk Besluit gepubliceerd in mei 2023

In mei is slechts één Koninklijk Besluit gepubliceerd:

  • Besluit van 4 april 2023, nr. 2023000916 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lopik krachtens artikel 62 van de onteigeningswet (onteigening voor de versterking van de Lekdijk Oost, in het dijktraject Salmsteke, vanaf Jaarsveld tot de aansluiting Lekdijk Oost/Rolafweg Zuid, met bijkomende werken).

Het college van dijkgraaf en heemraden van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de Kroon verzocht gronden ter onteigening aan te wijzen in de gemeente Lopik in verband met versterking van de Lekdijk Oost op de noordelijke oever van de rivier de Lek. Tegen het ontwerpbesluit zijn meerdere zienswijzen ingediend. Reclamanten stellen dat er onvolledig overleg is gevoerd en dat verzoeker tijdens het overleg niet transparant is geweest. Daarnaast zou de noodzaak tot onteigening ontbreken.

ONVOLLEDIG OVERLEG?

Reclamanten betogen dat er onvolledig overleg is gevoerd. Reclamanten 1 en 2 hebben kenbaar gemaakt pas (verder) overleg te willen voeren op het moment dat alle zaken uitgekristalliseerd zijn. Ook zouden er op de bewonerstekening ineens twee nieuwe opritten zijn ingetekend. Verzoeker is daarom volgens reclamanten niet transparant geweest in het verstrekken van de juiste informatie. Ook reclamanten 3, 4 en 5 zijn tegen de aanleg van de opritten en tevens tegen de inrichting daarvan. Voorts is reclamante 1 tegen het verwijderen van de voorste bomen van de oprijlaan.

De Kroon kan reclamanten niet volgen in hun betoog. Verzoeker heeft de weigerachtige houding van reclamanten benadrukt tijdens het minnelijk overleg. Vanaf het begin hebben partijen veelvuldig contact gehad en zijn meerdere uitvoeringsaspecten besproken. Dat verzoeker niet over alle uitvoeringsaspecten de door reclamanten gewenste duidelijkheid heeft kunnen bieden, maakt het overleg volgens de Kroon niet onvolledig of niet transparant. Vervolgens benadrukt de Kroon dat de inrichting van de opritten en het verwijderen van de bomen planologisch van aard zijn. Dit zijn aspecten die niet door de Kroon worden beoordeeld in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure.

NOODZAAK VERWERVING VOOR PIPINGMAATREGEL

Alle reclamanten voeren aan dat de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Reclamanten stellen dat op de betreffende perceelsgedeelten geen werkzaamheden plaatsvinden en de perceelsgedeelten ook niet nodig zijn als werkterrein.

De Kroon kan dit niet volgen. Op de betreffende perceelsgedeelten wordt namelijk een verticale piping-maatregel aangebracht en wordt de bestaande oprit opnieuw verhard. Verwezen wordt naar het aankoopbeleid van het deelproject waar deze onteigening op ziet. Daarin is onder andere in het kader van doelmatig beheer en onderhoud bepaald dat verzoeker over het volledige eigendomsrecht van de buitendijks gelegen beheerstrook, het buitentalud, de kruin, het binnentalud en de binnendijks gelegen beheerstrook dient te beschikken. Dit geldt ook voor de ondergrond van de op het binnen- en buitentalud en de aangrenzende beheerstrook aanwezige op- en afritten. Ten aanzien van deze op- en afritten wordt er een zakelijk recht gevestigd ten behoeve van degene voor wie de op- en afrit bedoeld is.

MEER LEZEN OVER GEPUBLICEERDE KB’S?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in maart en april 2023

MEER WETEN?

Deze bijdrage is geschreven door Babette van Driel. Voor meer informatie over de inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure, minnelijk overleg of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Babette van Driel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 57 44 45 68 of e: babette.vandriel@nysingh.nl) of een andere specialist van ons Team Grondzaken.