Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer helemaal in trek! Vaak komen gronden met een inmiddels vervallen Wvg aanwijzing, opnieuw in aanmerking voor een voorkeursrecht. Wees hierbij alert op de bepalingen uit het Besluit voorkeursrecht gemeenten (Bvg)!

Grondbeleid en regierol

Overheden maken weer volop gebruik van dit instrument om de regierol bij planrealisatie te versterken, zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Het soort procedures dat over de Wvg gevoerd wordt, krijgt daarom waarschijnlijk een ander karakter. We verwachten bijvoorbeeld meer procedures over vestigingsperikelen.

Stijgend aantal voorkeursrechten

Het voorkeursrecht was op zijn retour door de mogelijkheden van kostenverhaal die afdeling grondexploitatie biedt, maar ook vooral vanwege de terugloop van projecten door de economische crisis. Diezelfde crisis heeft ervoor gezorgd voor een tendens van minder actief grondbeleid.

Zoals Jessica de Roos ook heeft toegelicht tijdens onze bijeenkomsten Actualiteiten Grondverwerving is er de laatste jaren weer een forse stijging:

Vereisten

Bij het opnieuw vestigen van een voorkeursrecht op gronden waar in het verleden ook een voorkeursrecht op rustte, is oplettendheid vereist. Artikel 2 lid 3 Bvg vereist dat een besluit tot aanwijzing moet vermelden of het perceel al dan niet eerder is aangewezen op grond van de Wvg.

Als een perceel niet eerder is aangewezen, is alleen een vermelding voldoende. Bij een eerdere Wvg aanwijzing volstaat een enkele signalering daarvan niet. Het Bvg vereist een drietal gegevens die het besluit in dat geval moet verstrekken. Aangegeven dient te worden:

1) Wanneer was het perceel eerder aangewezen?

2) Op welke grondslag berustte die aanwijzing?

3) Op welk tijdstip heeft het bevoegd gezag de vorige aanwijzing doen vervallen?

Deze informatie zou bevorderen dat kan worden nagegaan of artikel 9 Wvg is nageleefd dan wel toepassing is gegeven aan artikel 5 Wvg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wvg of heeft u een andere vraag over grondbeleid en gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met Carola van Andel (T: 088 752 02 37 of E: carola.vanandel@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *