Verslag online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

Veel geïnteresseerden hebben op 29 november 2018 het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen gekeken dat door Jessica de Roos werd gepresenteerd. Tijdens dit seminar besprak zij op welke wijze waterschappen hun grondverwervingsstrategie kunnen insteken om ervoor te zorgen dat tijdig over de grond kan worden beschikt.

Onteigening of gedoogplicht?

Vanzelfsprekend heeft minnelijke overeenstemming met rechthebbenden de voorkeur. Maar wat als deze oplossing niet op tijd (of in het geheel niet) kan worden bereikt? Onder welke omstandigheden zou een waterschap kunnen terugvallen op het onteigeningsinstrument? Wanneer ligt een gedoogplicht op grond van de Waterwet meer voor de hand?

Beleid grondverwerving waterschappen divers

Tijdens het seminar heeft Jessica de Roos aan de hand van verschillende voorbeelden inzichtelijk gemaakt hoe divers het beleid is dat waterschappen hanteren ter zake van (het ontbreken van) de ‘noodzaak’ om gronden in eigendom te hebben. Ook kwam het afwegingskader uit de Handreiking grondverwerving HWBP aan bod. Vooraf moet duidelijk gemotiveerd worden dát en wáárom verkrijging van de eigendom noodzakelijk is. Pas dan kan vastgesteld worden dat onteigening noodzakelijk is.

Vragen tijdens seminar

Gedurende het seminar konden direct live vragen worden gesteld via de chat aan Carola van Andel. Een van deze vragen was op welke wijze de rechter invulling geeft aan het oppervlaktecriterium in relatie tot ter plaatse beschikbare grond. Wordt hierbij alleen naar gronden in eigendom gekeken of tellen pachtgronden ook mee?

Bij het oppervlaktecriterium moet bezien worden hoe groot de oppervlakte is waarop de gedoogplicht betrekking heeft ten opzichte van de totale grondoppervlakte waarover de rechthebbende kan beschikken. Bij de berekening van de totale grondoppervlakte geldt  niet als eis dat alle percelen eigendom zijn van de desbetreffende rechthebbende, zo volgt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2894).

Eerder schreven wij naar aanleiding van deze uitspraak op dit blog de bijdrage Tijdelijke gedoogplicht Waterwet: oppervlakte-eis en aanwezige bouwwerken en beplanting.

Terugkijken of sparren over uw grondverwervingsstrategie?

Heeft u interesse in een terugkijklink van het online seminar, de presentatie (sheets) of vragen over grondverwerving bij dijkversterkingen? Neemt u dan contact op met Jessica de Roos of Carola van Andel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *