Tag: voorafgaand plan

- eliminatie / voorafgaand plan

Eliminatie tracébesluit zonder voorafgaand plan

Bas ten Kate
Het Tracébesluit is zozeer te vereenzelvigen met het werk waarvoor werd onteigend, dat het is aan te merken als plan voor het werk in de zin van artikel 40c Ow en daarom bij de waardering buiten beschouwing is gelaten. De vraag of aan het tracébesluit een (concreet) plan ten grondslag had gelegen, behoefde daarom geen beantwoording meer.