Tag: vervroegde descente

- omgevingswet / onteigeningswet / vervroegde descente

Titel IV of titel IIa: maakt dat nog uit?

Bas ten Kate
De rechtbank Den Haag liet zich uit over de mogelijkheid tot een vervroegde descente op basis van Titel IV Onteigeningswet. Onder de huidige Onteigeningswet bestaan verschillende titels op basis waarvan men kan onteigenen. Hoe is dit geregeld onder de Omgevingswet?
- procesrecht / vervroegde descente

Wachten met dagvaarden tot na vervroegde descente?

Jessica de Roos
De rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2018 bevestigd dat het haaks zou staan op het doel van de vervroegde descente - te weten versnelling -, indien vereist zou zijn dat met dagvaarden wordt gewacht totdat de vervroegde descente heeft plaatsgevonden.