Tag: minnelijk overleg

Minnelijk overleg: tegemoetkoming aan wensen grondeigenaar

/
KB reconstructie N236 met aandacht voor eisen aan het minnelijk overleg, waaronder de wensen van grondeigenaar en p.m. posten in de (bijkomende) aanbieding.

Wederzijdse verwachtingen vervangende locatie

/
In het KB van 17 november 2016 (nr. 2016002009) inzake de Nieuwe…

Afgebroken onderhandelingen: wanneer schadeplichtig?

/
Arrest gerechtshof Den Bosch procedure tussen gemeente Maastricht en projectontwikkelaar: lijn Hoge Raad afgebroken onderhandelingen blijft actueel.

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijn

/
Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen. Minister Kamp heeft recent hierover enkele Kamervragen beantwoord.

Gelijkheidsbeginsel in minnelijk overleg

/
Kroon passeert zienswijze reclamanten dat gemeente zich in het minnelijk overleg niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou hebben gehouden.

Kroon kritisch op houding reclamant in minnelijk overleg

/
Grondverwerver ervaart deel minnelijk overleg als niet respectvol. Kroon weegt zienswijze zorgvuldig om deze met kritische noot af te wijzen.

Voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

/
De Kroon bevestigt dat het doen van een aanbod onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring niet betekent dat het aanbod als niet concreet of niet serieus moet worden beschouwd.

Bewegingsruimte minnelijk overleg

/
Verweer tegen de onteigening, art. 17 Ow, discussie bewegingsruimte, compensatiegrond, overleggen taxatierapport. Reactie laatste aanbod noodzakelijk?

Compensatie in grond en minnelijk overleg

/
De Kroon herhaalt in het KB N215 Melissant-Dirksland/reconstructie Noorddijk nog eens dat de Onteigeningswet niet verplicht tot compensatie in grond.

Kadastrale uittreksels ten tijde van onteigeningsverzoek

/
Een besluit tot indiening van een onteigeningsverzoek vervalt indien het niet binnen drie maanden is voorgedragen aan de Kroon, vergezeld van kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek. Uit het KB Stappegoor 2013 blijkt dat de Kroon het voldoende acht indien kadastrale uittreksels worden toegezonden met de datum van het verzoek als toestandsdatum, ook al dateren die uittreksels zelf van een later moment.