Tag: koninklijk besluit

Wederzijdse verwachtingen vervangende locatie

/
In het KB van 17 november 2016 (nr. 2016002009) inzake de Nieuwe…

Gelijkheidsbeginsel in minnelijk overleg

/
Kroon passeert zienswijze reclamanten dat gemeente zich in het minnelijk overleg niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou hebben gehouden.

Kroon kritisch op houding reclamant in minnelijk overleg

/
Grondverwerver ervaart deel minnelijk overleg als niet respectvol. Kroon weegt zienswijze zorgvuldig om deze met kritische noot af te wijzen.

Voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

/
De Kroon bevestigt dat het doen van een aanbod onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring niet betekent dat het aanbod als niet concreet of niet serieus moet worden beschouwd.

Onteigening in strijd met algemene beginselen behoorlijk bestuur?

/
KB Onteigeningsplan Harselaar: onteigening in strijd met eerdere overeenkomsten gemeente door garanties of algemene beginselen behoorlijk bestuur (abbb)?

Compensatie in grond en minnelijk overleg

/
De Kroon herhaalt in het KB N215 Melissant-Dirksland/reconstructie Noorddijk nog eens dat de Onteigeningswet niet verplicht tot compensatie in grond.

Kaartmateriaal en grenzen Tracébesluit

/
KB Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: discussie kaartmateriaal, gearceerde kaart met schaal 1:1000 maakt samen met gofje te onteigenen oppervlakte voldoende duidelijk.

Kadastrale uittreksels ten tijde van onteigeningsverzoek

/
Een besluit tot indiening van een onteigeningsverzoek vervalt indien het niet binnen drie maanden is voorgedragen aan de Kroon, vergezeld van kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek. Uit het KB Stappegoor 2013 blijkt dat de Kroon het voldoende acht indien kadastrale uittreksels worden toegezonden met de datum van het verzoek als toestandsdatum, ook al dateren die uittreksels zelf van een later moment.

Inzicht samenstelling en onderbouwing aanbiedingen

/
Uit het KB Verlegging N35 blijkt dat de Kroon in de administratieve fase van de onteigeningsprocedure niet de samenstelling en onderbouwing van aanbiedingen toetst, maar wel of daarin voldoende inzicht is gegeven. Ook blijkt uit dit KB maar weer eens dat de onteigenaar niet verplicht is om na onteigening opstalrechten te (her)vestigen.

KB Stationsgebied Assen

/
KB Stationsgebied Assen, realisatie onderdeel plangebied FlorijnAs met aanleg van een Stadsboulevard voor betere bereikbaarheid Assen. Geen zienswijzen ingediend.