Samenloop uitkoopregeling TenneT

In het KB Nieuwe Dordtse Biesbosch van 29 juni 2016 (nr. 2016001155) speelt in het minnelijk overleg een samenloop met de regeling van TenneT die de uitkoop van woningen, die recht onder de draden van een hoogspanningslijn staan, mogelijk maakt. Deze uitkoopregeling start op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2021.

Naast het KB Nieuwe Dordtse Biesbosch is in de Staatscourant van 4 augustus 2016 het KB N340/N48 Zwolle-Ommen (nr. 2016001156) gepubliceerd, waar deze bijdrage op dit blog over gaat.

Werk waarvoor onteigend wordt

De gemeente Dordrecht wenst ter plaatse het bestemmingsplan ‘Nieuwe Dordtse Biesbosch’ te realiseren. Dit plan voorziet in de realisatie van een groen- en recreatiegebied, welk gebied de reeds bestaande natuurgebieden Dordtse Biesbosch en Sliedrechtse Biesbosch met elkaar moet verbinden.

Voor het optimale en doelmatige functioneren van deze verbinding is belangrijk dat de gronden integraal worden ontwikkeld en vervolgens als eenheid worden beheerd in aansluiting op het beheer van de bestaande natuurgebieden. Het betreft een titel IV onteigening.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp-KB zijn verschillende zienswijzen ingediend die hoofdzakelijk zien op het minnelijk overleg.

Een reclamant betoogt dat het minnelijk overleg niet alleen zou moeten zien op de verwerving van het perceel bouwland dat in onderhavige (administratieve) onteigeningsprocedure is betrokken, maar tevens over de verwerving van zijn volledige bedrijfslocatie, inclusief de woning. Deze woning dient vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding van Tennet ook (op termijn) verworven te worden. Het KB volgt dat deze reclamant zich in het minnelijk overleg te kennen heeft gegeven dat verwerving van slechts het in de onteigening betrokken perceel voor hem niet bespreekbaar is.

De Kroon overweegt dat in het minnelijk overleg herhaaldelijk is gesproken over de door reclamant verzochte koppeling. De gemeente heeft herhaaldelijk aangegeven geen grondslag te zien om ook over te gaan tot verwerving van de woning en het bedrijfspand, aangezien deze buiten het plangebied zijn gesitueerd en ook bedrijfsmatig niet zijn verbonden aan de in de onteigening betrokken grond.

Aankoop vooruitlopend op uitkoopregeling

De gemeente heeft wel de mogelijkheid onderzocht of zij, vooruitlopend op de uitkoopregeling van TenneT, de woning van reclamant vervoegd kan verwerven. Begin 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken hier groen licht voor gegeven. De gemeente heeft inmiddels de woning laten taxeren en zal binnenkort een separaat bod op de woning doen. Van een koppeling tussen beide schadeloosstellingen is evenwel geen sprake. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de reclamant ook in dit scenario geen aanbod krijgt voor zijn bedrijf. De uitkoopregeling is immers alleen bedoeld voor woningen en geldt niet voor bedrijven

De Kroon concludeert dat de gemeente zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat een koppeling van de verwerving van de in de onteigening betrokken grond met de verwerving van de volledige bedrijfslocatie inclusief woning niet tot de mogelijkheden behoort. Daarbij heeft de gemeente voldoende serieuze inspanningen verricht om de reclamant tegemoet te komen door te onderzoeken of de woning vervroegd kan worden aangekocht op basis van een separate regeling.

De Kroon legt tevens de overige zienswijzen naast zich neer en wijst de gronden waarvoor om onteigening is verzocht ter onteigening aan, behoudens de gronden waarvoor de gemeente heeft laten weten de onteigeningsprocedure om haar moverende redenen niet te willen doorzetten.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *