Samenloop onteigening en planschade

N18/Landgoed Haaksbergen (ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:330)

Landgoed Haaksbergen: nadeelcompensatie/planschade ondanks aankoop in der minne

De eigenaar van een landgoed in Haaksbergen vraagt om vergoeding van planschade vanwege de vaststelling en de aanleg van de N18. Er is echter geen recht op vergoeding van planschade wanneer vergoeding daarvan anders is verzekerd. De Staat meent dat dit laatste gedeeltelijk het geval is. Ten behoeve van de aanleg is namelijk een gedeelte van het landgoed aangekocht. In de koopsom is begrepen een vergoeding voor de waardevermindering van het overblijvende.

Inhoud koopovereenkomst

In de koopovereenkomst is bepaald dat in de koopsom is begrepen een vergoeding voor “alle schadeloosstellingen, hoe ook genaamd….., evenwel met uitzondering van … de nog nader te bepalen planschade waarvoor een afzonderlijke procedure wordt doorlopen”. Voorts is bepaald: “De nog nader te bepalen planschade maakt geen deel uit van de tussen partijen overeengekomen schadeloosstelling. Daarvoor zal verkoper te zijner tijd afzonderlijk kwijting verlenen.”

Standpunten partijen

De Staat betoogt dat de aankoop is geschied ter voorkoming van onteigening en dat de koopsom naar onteigeningsmaatstaven is bepaald. De koopsom bevat dus ook een vergoeding voor de waardevermindering van het overblijvende. Conform het arrest Sweeres (HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7625) bevatte deze vergoeding volgens de Staat ook een vergoeding voor schade als gevolg van geluid- en trillinghinder van de gehele N18.

De eigenaar meent dat hij op basis van de bepalingen in de koopovereenkomst aanspraak kan maken op vergoeding van alle schade die hij door de vaststelling en uitvoering van het tracébesluit had ondervonden.

Oordeel Afdeling

De Afdeling geeft de eigenaar gelijk bij deze samenloop planschade en onteigening. Op grond van de bepalingen van de koopovereenkomst mocht de eigenaar er volgens de Afdeling van uitgaan dat het in de koopsom opgenomen bedrag voor waardevermindering van het overblijvende niet geheel of gedeeltelijk is bedoeld ter vergoeding van planschade.

Inhoud overeenkomst doorslaggevend

Opnieuw blijkt dat de Afdeling niet bereid is om op basis van algemene regels van het onteigeningsrecht aan te nemen dat bepaalde schade-elementen zijn of zullen worden vergoed. Het is daarom van groot belang om precies vast te leggen welke schade-elementen wel en niet in de schadeloosstelling/koopsom zijn begrepen.

Nadeelcompensatie

Hetgeen in deze uitspraak en dit commentaar wordt gezegd over planschade geldt vanzelfsprekend in gelijke mate voor nadeelcompensatie.

Meer weten over samenloop onteigening en planschade of nadeelcompensatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een vraag bij het opstellen van een overeenkomst ter voorkoming van onteigening? Neemt u dan contact op met Bas ten Kate, onteigeningsadvocaat (t: +31 (0)6 53 18 12 14 of e: bas.tenkate@nysingh.nl).

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *