- belasting / btw

Geen omzetbelasting verschuldigd over onteigeningsschadeloosstelling

Carola van Andel
In deze belasting zaak stond de vraag centraal of omzetbelasting…
- eliminatie

Conclusies Advocaat-Generaal over eliminatie

Bas ten Kate
ECLI:NL:PHR:2015:1700 en ECLI:NL:PHR:2015:1701 In twee cassatieprocedures…