Onteigening prematuur vanwege zelfrealisatieplan

De Kroon heeft bij KB van 28 maart 2018, nr. 2018000574 het onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Het onteigeningsverzoek is prematuur. Ten tijde van het verzoekbesluit kon nog geen onteigeningsnoodzaak worden vastgesteld, omdat nog een uitgewerkt zelfrealisatieplan te verwachten viel. Dat de gemeenteraad het verzoekbesluit nadien heeft bekrachtigd, maakt dat in dit geval niet anders.

Werk waarvoor onteigend wordt

Het onteigeningsverzoek is gedaan met het oog op de uitvoering van een bestemmingsplan en uitvoeringsplan, waarin is voorzien in het transformeren van een agrarisch gebied in een woningbouwlocatie nabij de kern van Roelofarendsveen. Op de benodigde gronden moeten circa 135 woningen worden gerealiseerd.

Beroep op zelfrealisatie

De eigenaren hadden de gemeente te kennen gegeven gezamenlijk bereid en in staat te zijn tot het zelf realiseren van de op hun onroerende zaken gelegde bestemmingen. De gemeente vond de pogingen daartoe echter onvoldoende en was van mening dat het beroep op zelfrealisatie laattijdig en onvoldoende onderbouwd is ingediend. De gemeente had – na een Europese aanbesteding – reeds een realisatieovereenkomst gesloten met twee projectontwikkelaars. De door de eigenaren overgelegde samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente als onzakelijk en ongeloofwaardig beoordeeld.

Termijn voor uitwerking zelfrealisatieplan

Op 26 mei 2016 hebben de eigenaren aangegeven binnen drie maanden een compleet uitgewerkt zelfrealisatieplan te kunnen aanleveren. Daarop heeft de gemeente laten weten dat indien de raad in zijn vergadering van 27 juni 2016 zou beslissen om nog geen verzoekbesluit te nemen, uiterlijk op 26 augustus 2016 een compleet zelfrealisatieplan wordt verwacht dat de gemeente in staat stelt de toetsing van de criteria van de Kroon uit te voeren.

Toch onteigeningsverzoek

Ondanks een amendement van een gemeenteraadslid met als doel te voorkomen dat al een definitief verzoekbesluit wordt genomen, neemt de gemeenteraad in de vergadering van 27 juni 2016 toch het verzoekbesluit. Dit amendement is ingetrokken onder de toezegging dat het verzoekbesluit in september vóór verzending aan de Kroon opnieuw aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Volgens afspraak met de gemeente hebben de eigenaren op 26 augustus 2016 een plan tot zelfrealisatie ingediend. Omdat de gemeenteraad niet tijdig over dit ingediende zelfrealisatieplan beschikte en vanwege de op 27 juni 2016 gekozen constructie, bekrachtigt de gemeenteraad het verzoekbesluit.

Onteigeningsverzoek prematuur

De Kroon oordeelt dat, gelet op het feit dat de eigenaren in de gelegenheid waren gesteld om uiterlijk 26 augustus 2016 een zelfrealisatieplan in te dienen, op het moment van het verzoekbesluit (27 juni 2016) nog geen onteigeningsnoodzaak kon worden vastgesteld. Zij acht het onteigeningsverzoek dan ook prematuur. Het feit dat de gemeenteraad op 19 september 2016 het verzoekbesluit heeft bekrachtigd, maakt dit naar het oordeel van de Kroon niet anders. Niet gebleken is dat de gemeenteraad zich bij die besluitvorming alsnog een afgewogen oordeel heeft gevormd over het tijdig ingediende zelfrealisatieplan alvorens het onteigeningsverzoek aan de Kroon voor te dragen.

De Kroon heeft het verzoek tot aanwijzing ter onteigening afgewezen.

Hier leest u over de overige KB’s die in april gepubliceerd zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *