Onteigening appartementsrecht via gehele complex

In de Staatscourant van 1 augustus 2016 is één Koninklijk Besluit gepubliceerd, namelijk het KB Appartementencomplex Tilburion van 13 juni 2016 (nr. 2016000996). Het KB is interessant om te signaleren, omdat de Kroon niet langer het afzonderlijke appartementsrecht ter onteigening aanwijst, maar het volledige perceel. Hiermee geeft de Kroon navolging aan de uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 2015 (tevens eerder besproken op dit blog).

Werk waarvoor onteigend wordt

De gemeente Tilburg wenst ter plaatse een nieuw busstation te realiseren als onderdeel van de opwaardering van het totale stationsgebied. Hiertoe dient appartementencomplex Tilburion te worden gesloopt. Dit appartementencomplex bestaat uit bedrijfsruimten op de begane grond en woningen daarboven. Het complex is inmiddels vrijwel geheel in eigendom van de gemeente Tilburg.

Zienswijze

Tegen het ontwerp-KB is een zienswijze ingediend die hoofdzakelijk ziet op planologische onderdelen en op het minnelijk overleg. De Kroon gaat niet mee in de stellingen van de reclamant. Het laatste aspect van de zienswijze ziet op de lijst met te onteigenen percelen. Volgens de reclamant is zijn appartementsrecht ten onrechte aangeduid met ‘Bedrijvigheid’. Dit had ‘Detailhandel’ en ‘Horeca 2’ (kennelijk naar de voorheen vigerende bestemming) moeten zijn.

De Kroon geeft aan dat de omschrijving op de lijst met te onteigenen percelen gelet op de Onteigeningswet overeenstemt met de gegevens van het Kadaster. De stelling dat in het minnelijk overleg zou zijn toegezegd dat deze omschrijving zou worden aangepast doet hier niet ter zake.

Deze onduidelijkheid doet zich in de praktijk wel vaker in de praktijk voor, met name als de omschrijving die in de registers is opgegeven niet meer overeenstemt met de werkelijkheid. Met dit KB is weer bevestigd dat de omschrijving uit het Kadaster leidend is voor lijst met te onteigenen percelen. Vanzelfsprekend heeft deze omschrijving geen invloed op de waardering van het te onteigenen object.

Kennelijke verschrijving

De Kroon signaleert tot slot nog twee verschrijvingen in de lijst die ter inzage heeft gelegen bij het ontwerpbesluit. Het betreft kennelijke verschrijvingen volgens de Kroon die in het KB zijn hersteld. In het minnelijk overleg met reclamant is bovendien van de juiste kadastrale gegevens uitgegaan. Ook overigens bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat reclamant door deze fout in zijn belangen is geschaad, aangezien de kadastrale uittreksels met de juiste gegevens ter inzage hebben gelegen en gelet de aard van het object (appartementsrecht binnen een complex dat als geheel onteigend wordt). Gelet op deze omstandigheden staat de kennelijke verschrijving niet aan toewijzing van het onteigeningsverzoek in de weg.

Het spreekt voor zich dat dergelijke verschrijvingen waar mogelijk voorkomen dienen te worden. Uit dit KB en uit een van de eerder op dit blog besproken KB’s Rijnlandroute blijkt echter dat de Kroon op dit vlak vergevingsgezind kan zijn.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *