Online seminar eliminatie: veel gestelde vragen

Velen van u hebben afgelopen dinsdag 19 januari ons online seminar over de op 15 januari jl. gewezen eliminatiearresten gevolgd. Ook is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens het seminar vragen te stellen. Vier veel gestelde vragen zullen wij kort bespreken.

Wanneer is sprake van overheidswerk?

Van een overheidswerk is sprake wanneer het werk voor rekening en risico van een overheid wordt gerealiseerd. Dat een overheid bouwrijp maakt en egaliseert maakt een werk niet tot overheidswerk. Een werk dat wordt gerealiseerd voor rekening en risico van een CV waarin een overheid deelneemt is evenmin een overheidswerk. Ons lijkt de eis dat een werk volledig voor rekening en risico van de overheid wordt gerealiseerd te streng, maar het zal lastig zijn een grens te trekken. Hierover zal de onteigeningsrechter in nieuwe uitspraken meer helderheid moeten bieden.

Overigens definieert de Hoge Raad het begrip “overheidswerk” als werk dat tot stand wordt gebracht voor rekening en risico van rechtspersonen als bedoeld in art. 2:1 lid 1 en 2 BW. De verwijzing naar dit artikel is niet erg gelukkig, omdat de Hoge Raad in deze arresten ook overweegt dat het werk dat door de onteigenende partij wordt uitgevoerd weggedacht moet worden. De onteigenende partij kan echter ook een andere rechtspersoon zijn dan bedoeld in genoemd artikel (vgl. art. 1 lid 2 Ow).

In een geval dat een gemeente voor eigen rekening en risico een woonwijk laat bouwen is dus sprake van een overheidswerk?

Ja. Gezien de huidige marktomstandigheden en de rol van de overheid ligt het niet voor de hand dat de gemeente hiertoe snel zal overgaan. Uit onze praktijk kennen wij echter wel degelijk gevallen waarin overheden voor eigen rekening en risico rendabele bestemmingen realiseren, bijvoorbeeld in gevallen waarin de ontwikkeling van een rendabele functie door de overheid gewenst wordt maar de markt niet bereid is die functie te realiseren. Dat een overheid in zo’n geval eerder zal besluiten om zelf tot realisatie over te gaan wanneer dat tot gevolg heeft dat een bestemmingswinst niet vergoed behoeft te worden valt niet uit te sluiten.

Waarom is het begrip “overheidswerk” relevant?

De Hoge Raad beroept zich (terecht) op de wetsgeschiedenis. Maar het zal aan onteigende partijen moeilijk uit te leggen zijn waarom het voor de waarde van hun grond verschil maakt of hun perceel ontwikkeld wordt voor rekening en risico van de overheid of voor rekening en risico van een ontwikkelaar.

Is het mogelijk om een vergoeding van planschade te vragen wanneer een niet rendabele bestemming bij een onteigening niet wordt weggedacht?

In beginsel wel. Door de Afdeling is immers uitgemaakt dat de planschadevergoedingsprocedure ten opzichte van de onteigeningsprocedure aanvullend betekenis kan hebben. Dat is het geval wanneer een bepaalde schadepost die in het kader van de onteigening niet is vergoed ten titel van planschade wel voor vergoding in aanmerking zou kunnen komen. Een verzoek om planschade zal wel tijdig ingediend moeten worden om verjaring te voorkomen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *