Kort geding: ingebruikneming vooruitlopend op onteigening

Rechtbank Limburg 11 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8580

De provincie Limburg vorderde de onteigening van een aantal percelen ten behoeve van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Op 8 februari 2017 werd de onteigening uitgesproken. Een tegen dit vonnis ingesteld cassatieberoep werd door de onteigende niet doorgezet. Wel werd op 8 mei 2017, precies drie maanden na het vonnis, hoger beroep ingesteld. De eigenaar bepleitte een doorbreking van het appelverbod omdat fundamentele rechtsbeginselen geschonden zouden zijn.

Nadat de rechter-commissaris had geweigerd om de descente vanwege het hoger beroep uit te stellen, werd deze door de onteigende gewraakt. De descente kon vervolgens geen doorgang vinden, waardoor het vonnis niet in de kadastrale registers kon worden ingeschreven en de onteigening niet kon worden geëffectueerd. De Provincie vorderde daarop in kort geding dat haar zou worden toegestaan de gronden vooruitlopende op de onteigening in gebruik te nemen. Ook dit kort geding kon vanwege wraking pas in tweede instantie doorgang vinden (ECLI:NL:RBLIM:2017:7744).

De rechtbank oordeelt dat het hoger beroep in dit geval geen schorsende werking heeft. Van een doorbreking van het appelverbod kan naar het oordeel van de rechtbank in dit geval geen sprake zijn, omdat de onteigende de door hem gestelde schending van fundamentele rechtsbeginselen in cassatie aan de orde had kunnen stellen. Het onteigeningsvonnis is daarom onherroepelijk.

Na een afweging van belangen oordeelt de rechtbank dat het belang van de onteigende bij het voortgezet ongestoord eigendom niet opweegt tegen het belang van de Provincie bij het vervroegd in gebruik nemen daarvan. De onteigende wordt daarom veroordeeld om de in de onteigeningsprocedure betrokken gronden uiterlijk één uur na betekening van het vonnis aan de Provincie ter beschikking te stellen.

De Provincie wordt in de onteigeningsprocedure en dit kort geding door Nysingh bijgestaan.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *