Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

In de maand december 2018 zijn (naast het Koninklijk Besluit dat al in het vorige bericht is besproken) de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 5 november 2018, nr. 2018001957 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Volgerlanden Oost gebied C1-C2), Titel IV;
  • KB van 5 november 2018, nr. 2018001959 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Trappenberg-Kloosterschuur), Titel IV.

In de maand februari 2019 is het volgende Koninklijke Besluit gepubliceerd:

  • KB van 21 januari 2019, nr. 2019000064 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor het verbreden en ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken), Titel II.
Juiste machtiging?

In Hendrik-Ido-Ambacht wordt een woongebied voor maximaal 478 woningen gerealiseerd met groenvoorzieningen, ontsluitingen en water. Het KB De Volgerlanden Oost ziet op gezamenlijk circa 95 (delen van) bouwkavels.

Reclamanten hadden aangegeven dat de onteigeningsstukken onbevoegd waren voorgedragen. Op het moment van voordracht had de projectdirecteur namelijk nog geen volmacht van het college van burgemeester en wethouders. Deze volmacht is achteraf alsnog verleend en de Kroon heeft hier vrede mee.

In de Handreiking staat niet dat machtiging niet met terugwerkende kracht kan worden verleend. In de Handreiking staat weliswaar dat de voordrachtbrief ook mag ‘worden ondertekend door degene die daartoe krachtens mandaat namens het algemeen bestuur of het executief gezag bevoegd is. In dat geval zal het mandaatbesluit of de machtiging bij het verzoek moeten worden gevoegd’. De strekking van de laatste zin is echter volgens de Kroon van praktische aard.

Zakelijke beschrijving bij verzoekbesluit?

Reclamanten gaven aan dat ten onrechte de zakelijke beschrijving niet bij het verzoekbesluit was gevoegd. Daarbij is de zakelijke beschrijving gedurende de administratieve procedure gewijzigd. Om die redenen is volgens reclamanten een nieuw verzoekbesluit noodzakelijk.

De Kroon deelt deze opvatting niet. In de eerste plaats verplicht de Onteigeningswet niet om de in artikel 79 opgesomde stukken reeds gereed te hebben op het moment dat het verzoekbesluit wordt genomen. Om die reden hoeft de zakelijke beschrijving niet bij het verzoekbesluit te worden gevoegd. Een zakelijke weergave van de reden en het doel van het voorgestelde verzoekbesluit is voldoende.

Bovendien is het mogelijk om de zakelijke beschrijving gedurende de administratieve onteigeningsprocedure aan te passen. De nieuwe versie mag echter niet strijdig zijn met de oude versie. Een verduidelijking, toevoeging van achtergrondinformatie en het corrigeren van een controleerbaar feitelijke onjuistheid, zoals hier aan de orde, is toegestaan.

Onbekende huurders

De raad van de gemeente Katwijk verzoekt om onteigening vanwege reconstructie van glastuinareaal en realisatie van woningen in Trappenberg-Kloosterschuur. Het plan wordt mede uitgevoerd door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Reclamanten zijn sinds enige tijd eigenaar van de woning van hun ouders. Ouders zijn in de woning blijven wonen. Reclamanten betogen dat hun ouders, als huurders, ten onrechte geen aanbod tot schadeloosstelling hebben ontvangen. Deze redenering houdt geen stand. De Kroon acht hierbij onder meer van belang dat reclamanten hier in het minnelijk overleg niet op hebben gewezen. Pas in de zienswijze is dit aspect onder de aandacht gebracht.

De gemeente voert sinds 2015 minnelijk overleg met de voormalige eigenaren van de onroerende zaken, de ouders van reclamanten. Bij de onderhandelingen waren reclamanten nauw betrokken en traden zij op als woordvoerders van hun ouders.

Na de eigendomsoverdracht zijn de ouders van reclamanten in het huis blijven wonen en hebben daartoe een huurovereenkomst met reclamanten gesloten. Het had in de rede gelegen als reclamanten verzoeker op de hoogte hadden gesteld van de nieuwe eigendoms- en huursituatie. Zij waren immers betrokken bij de eerdere onderhandelingen met hun ouders en bekend met de biedingen waarin eerder verzocht was om derde-belanghebbenden te melden. Bovendien staat dezelfde adviseur ouders en kinderen bij.

Gezien de eerdere eigendomspositie van de huurders en familiebanden met reclamanten hadden zij naar oordeel van de Kroon op de hoogte kunnen zijn van de onteigeningsprocedure en van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Reclamanten hadden hun ouders in kunnen lichten. Ten overvloede wijst de Kroon ook nog op de algemene kennisgeving van het ontwerp-KB.

De Kroon concludeert dat de gemeente wel verder met de ouders als huurders moet onderhandelen in aanloop naar de gerechtelijke onteigeningsprocedure. Het niet aanschrijven van de huurders als derde-belanghebbenden en het feit dat hen geen aanbod tot schadeloosstelling is gedaan, staat de toewijzing van het verzoek tot onteigening echter niet in de weg.

KB Zuidasdok

In het kader van het project Zuidasdok is onteigening noodzakelijk voor de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en de aanpassing van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel met aansluitende rijksweggedeelten.

Eén van de zienswijzen gaat over Onteigening bij Design & Construct, waar op dit blog in een afzonderlijke bijdrage aandacht aan wordt besteed.

In reactie op een andere zienswijze bevestigt de Kroon dat het enkel aanschrijven van de echtgenoot die in de kadastrale registratie als volledig eigenaar staat vermeld en niet de andere echtgenoot afzonderlijk, geen aanleiding is het onteigeningsverzoek af te wijzen. De Kroon weegt hierbij kennelijk mee dat de andere echtgenoot op hetzelfde adres woont en er vanuit mag worden gegaan dat echtgenoten elkaar informeren.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

Meer lezen over recent gepubliceerde KB’s

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in november en begin december

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september/oktober

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in augustus

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *