Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur (Wob): twee middelen die een eigenaar heeft om te trachten een onteigenende overheid meer openheid van zaken te geven gedurende het minnelijk overleg of zelfs tijdens de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Dit laatste was het geval in de gerechtelijke onteigeningsprocedure inzake de Hedwigepolder. In die procedure heeft de eigenaar bij wijze van incident gevorderd dat de Staat een exhibitieplicht wordt opgelegd. In tussenvonnis van 8 juli 2015 (gepubliceerd op 7 maart 2016, ECLI:NL:RBZWB:2015:5431) heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant deze incidentele vordering afgewezen.

Hedwigepolder

In de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de Hedwigepolder vordert de eigenaar dat de Staat wordt veroordeeld om alle (concept)overeenkomsten die de Staat ter zake de Hedwigepolder heeft gesloten met andere zakelijk en persoonlijk rechthebbenden (waaronder het Waterschap Scheldestromen, de Stichting het Zeeuws Landschap, Delta N.V., Evides NV en de pachters) over te leggen. Daarbij vordert de eigenaar dat hij na ontvangst van deze stukken in de gelegenheid moet worden gesteld zijn verweer tegen de onteigening indien nodig te wijzigen of aan te vullen.

De eigenaar stelt recht en belang te hebben om over deze (concept)overeenkomsten te beschikken. In de eerste plaats wil hij in de onteigeningsprocedure, voorzien van alle relevante informatie, het door hem gedane beroep op zelfrealisatie kunnen onderbouwen. Langs deze weg wil de eigenaar aantonen dat de onteigening niet noodzakelijk dan wel onrechtmatig is. In de tweede plaats wil de eigenaar over deze stukken beschikken ten behoeve van de lopende gerechtelijke ontpachtingsprocedure.

Toetsingskader exhibitieplicht

Voor toewijzing van de vordering op grond de exhibitieplicht ex art. 843a Rv moet voldaan zijn aan drie voorwaarden: (1) degene die vordert dient een rechtmatig belang te hebben, (2) het moet gaan om bepaalde bescheiden en (3) aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser of zijn voorganger partij is. Indien aan deze drie voorwaarden is voldaan, is degene die de stukken waarvan afgifte wordt gevraagd niettemin niet gehouden deze af te geven indien (a) een gewichtige reden zich daartegen verzet of (b) redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtspleging ook zonder afgifte van de gevraagde stukken is gewaarborgd (art. 843a lid 4 Rv).

Beoordeling rechtbank

De door de eigenaar verzochte stukken betreffen blijkens zijn eigen stellingen geen rechtsbetrekking waarbij de eigenaar partij is. Gelet hierop is aan de hiervoor onder (3) genoemde voorwaarde niet voldaan en wijst de rechtbank de vordering af.

De rechtbank ziet op basis van hetgeen tot dit moment in de procedure is gesteld bovendien geen aanleiding de Staat op grond van art. 22 Rv een bevel te geven inzage in de bedoelde stukken te geven.

 

 

3 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Eerder verschenen op dit blog al bijdragen over het KB Hedwigepolder, Onteigening en positie huurders/pachter, alsmede over de door De Cloedt binnen de gerechtelijke onteigeningsprocedure ingestelde exhibitievordering, Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder. […]

  2. […] en ander te doen geweest over informatieverstrekking in het kader van een voorgenomen onteigening. Eerder is op dit blog een vergelijkbare vordering tot exhibitie in het kader van de onteigeningsprocedure […]

  3. […] Met deze uitspraak is weer opgefrist dat een onteigenende overheid niet gehouden is haar taxatierapport openbaar te maken. Zeker met het oog op toekomstige verwervingstrajecten kan het verstandig zijn geen taxatierapporten te verstrekken. Bovendien geldt een taxatierapport als een advies aan de overheid. Van dit advies kan in het minnelijk overleg afgeweken worden. De Wob wordt door eigenaren en derde belanghebbenden in de praktijk steeds vaker toegepast om meer informatie te verkrijgen gedurende het minnelijk overleg. Ter verkrijging van dergelijke informatie kan, naast de bestuursrechtelijke weg met de Wob, ook de civiele weg met de exhibitieplicht ex art. 843a Rv worden betracht, zoals volgt uit deze bijdrage. […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *