Categorie: Schadeloosstelling

Schadeloosstelling gedoogplicht BP niet naar analogie Onteigeningswet

/
Het Gerechtshof Den Haag heeft een opmerkelijk arrest gewezen over de wijze waarop de schadeloosstelling moet worden begroot die het gevolg is van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP). Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog in zijn arrest van 16 juni 2009 dat ‘de BP voorziet in een (…) financiële compensatie die qua karakter en resultaat vergelijkbaar is met een door de Onteigeningswet verzekerde schadeloosstelling’. Daarentegen oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat ‘nu er geen sprake is van onteigening in de zin van de Onteigeningswet er evenmin grond is de schade te begroten aan de hand van of naar analogie van de Onteigeningswet’.

Omrijschade bij onteigening

/
Vergoeding omrijschade voor overblijvend perceel dat buiten het onteigende valt indien omrijden rechtstreeks en noodzakelijk gevolg onteigening.

Positie juridisch eigenaar na economische eigendomsoverdracht

/
In hoeverre kan de juridisch eigenaar aanspraak maken op vergoeding van schade die niet door de economisch eigenaar maar door hemzelf ondervonden worden?

Eliminatie tracébesluit zonder voorafgaand plan

/
Het Tracébesluit is zozeer te vereenzelvigen met het werk waarvoor werd onteigend, dat het is aan te merken als plan voor het werk in de zin van artikel 40c Ow en daarom bij de waardering buiten beschouwing is gelaten. De vraag of aan het tracébesluit een (concreet) plan ten grondslag had gelegen, behoefde daarom geen beantwoording meer.

Geen vergoeding wederbeleggingskosten handelaar in onroerende zaken

/
Geen vergoeding van wederbeleggingskosten voor de economisch eigenaar, omdat het onteigende onderdeel was van een handelsvoorraad. Van een duurzame belegging was dus geen sprake.

Afwijking van advies onrendabele top

/
Het Gerechtshof Den Haag heeft aan een onteigende een fors hogere vergoeding toegekend wegens een onrendabele top dan door de rechtbankdeskundigen was geadviseerd.

Perikelen rondom de nabetalingsclausule

/
Een nabetalingsclausule kan achteraf behoorlijk wat discussie opleveren, zoals ook het arrest van het hof 's-Hertogenbosch van 13 juni 2017 illustreert.

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

/
De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening…

Eliminatie en bouwrijp maken

/
Dient de waardevermeerdering die het onteigende heeft ondergaan doordat omringende gronden reeds bouwrijp zijn gemaakt aan de eigenaar vergoed te worden? De Hoge Raad overweegt dat het bouwrijp maken van de grond door de overheid is geschied en daarom is aan te merken als een ‘overheidswerk’ dat in verband staat met (het plan voor) het werk waarvoor wordt onteigend. Geen rekening dient te worden gehouden met de voordelen of nadelen die door dit bouwrijp maken zijn teweeggebracht. Dat de aan die omliggende gronden gegeven bestemming uiteindelijk wordt gerealiseerd door een andere partij dan de overheid maakt dit niet anders.

Gedoogplicht en aanvaard risico

/
De Raad van State heeft bij uitspraak van 1 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:524) een verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van een gedoogplicht op grond van artikel 7.14 Waterwet gehonoreerd. In de uitspraak komen aan de orde het aanvaard risico en de vraag of de schade anderszins was verzekerd.