Categorie: Gerechtelijke procedure

Onteigening, inbezitneming, horen

/
Als onteigende weigert te ontruimen: geen hoorzitting voorafgaand aan bevelschrift inbezitneming als bedoeld in artikel 57 Onteigeningswet.

Wachten met dagvaarden tot na vervroegde descente?

/
De rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2018 bevestigd dat het haaks zou staan op het doel van de vervroegde descente - te weten versnelling -, indien vereist zou zijn dat met dagvaarden wordt gewacht totdat de vervroegde descente heeft plaatsgevonden.

Vernietiging ex artikel 26 Wvg disproportioneel

/
Dat een gemeentelijk voorkeursrecht inmiddels is vervallen, staat op zichzelf niet in de weg aan toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring ex art. 26 Wvg. Toch heeft de rechtbank Overijssel het verzoek van de gemeente Borne afgewezen. De rechtbank acht vernietiging disproportioneel, omdat concreet zicht op realisering van woningbouw ontbreekt en de eigenaren al zeventien jaar worden belemmerd in het recht tot verkoop aan derden.

Geen zelfrealisatie Hedwigepolder

/
Beroep zelfrealisatie slaagt niet: bijzondere aard en achtergrond werk rechtvaardigen conclusie dat alleen volle eigendom voldoende waarborgen biedt.

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

/
Zojuist heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2017 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet.

Zekerheidsstelling bij onteigening

/
Rechtbank is verplicht om voor de onteigende partij een som als zekerheid bepalen voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling.

Onteigening gedeelte horecabedrijf. Residuele benadering.

/
Onteigend werd een onbebouwd gedeelte van een kavel waarop een horecabedrijf aanwezig was. Hoe dient de waarde daarvan bepaald te worden?

Onteigening Hedwigepolder moet mogelijk over

/
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van…

Kort geding: ingebruikneming vooruitlopend op onteigening

/
Onteigende is in kort geding veroordeeld om de in de onteigeningsprocedure betrokken gronden uiterlijk één uur na betekening van het vonnis aan de Provincie ter beschikking te stellen. Na een afweging van belangen oordeelde de rechtbank dat het belang van de onteigende bij het voortgezet ongestoord eigendom niet opweegt tegen het belang van de Provincie bij het vervroegd in gebruik nemen daarvan. ECLI:NL:RBLIM:2017:8580.

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

/
De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening…