Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

Driemaal is scheepsrecht: op  17 oktober 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd als volgt gestemd:

Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga.

Twee keer eerder werd de stemming aangehouden. Tijdens de stemming over de amendementen bij het wetsvoorstel op 16 oktober was er commotie in de Tweede Kamer. Die dag is wel gestemd over de amendementen, maar nog niet over het wetsvoorstel zelf. Omdat onduidelijkheid was ontstaan over de status van zijn amendement (nr. 10) over het twee jaar laten voortduren van het voorkeursrecht na vernietiging van het omgevingsplan. Het CDA stemde tegen, maar Ronnes kwam later naar voren met de mededeling dat het CDA toch voorstemt.

Kamervoorzitter Arib wijst verzoek Smeulders om herstemming af, de uitslag is echt vastgesteld conform het reglement van orde. Arib stelt Smeulders nog wel een oplossing in het vooruitzicht, maar daar is bij de stemmingen geen tijd voor. Smeulders: “Voorzitter, ik kan er toch niks aan doen dat het CDA later zegt, we stemmen voor?” Arib: “Ik kan er ook niks aan doen dat er niet wordt opgelet, het is zo.”

Kracht voorkeursrecht blijft behouden

Het voorkeursrecht is in ieder geval succesvol gereanimeerd: amendement Smeulders om de uitzondering op het voorkeursrecht bij zelfrealisatie te schrappen, is aangenomen.

Het amendement Bisschop, om de bestuursrechter de onteigeningsbeschikking vol (incl. noodzaak en urgentie) laten toetsen, is ook aangenomen.

Amendementen kostenverhaal

Ook op het vlak van het kostenverhaal zijn verschillende amendementen aangenomen, met als verstrekkendste amendement 34 van de leden Ronnes, Smeulders, van Eijs en Nijboer.

Het geeft bevoegde gezagen de mogelijkheid om via de publiekrechtelijke weg financiële bijdragen af te dwingen bij ontwikkelaars. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de gemeente (maar ook provincies en waterschappen) die een weg aanpast of een park aanlegt. Indien een projectontwikkelaar hiervan profiteert dan staat met de invoering van de aan dit amendement gekoppelde artikelen een publiekrechtelijke weg open voor de gemeente om een bijdrage af te dwingen bij deze ontwikkelaar.

Ronnes benadrukt bij de behandeling van dit amendement dat het uitgangspunt in dergelijke situaties moet blijven dat de gemeente en de projectontwikkelaar middels de privaatrechtelijke weg overeenstemming bereiken over een eerlijke verdeling van de kosten. Gemeenten hebben echter wel behoefte aan een publiekrechtelijk vangnet. Met dit amendement worden in ieder geval bepaalde kosten vatbaar voor verhaal. Welke kosten dit precies zijn kan nader bij AMvB worden gespecificeerd. Van Eijs voegt hieraan toe dat volgens haar gemeenten met een zorgvuldige berekening ‘bovenwijkse bijdragen’ aan ontwikkelaars moeten kunnen vragen. Hierbij is volgens haar van belang dat er voldoende soorten kosten verrekend kunnen worden. Dit biedt gemeenten de ruimte om maatwerk te bieden.

Verstrekkend, omdat de regeling verder gaat dan zowel de huidige afdeling grondexploitatie in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als de regels kostenverhaal eerder opgenomen in de Omgevingswet het mogelijk maakt op publiekrechtelijk kostenverhaal te plegen op een manier die verder gaat dan de huidige mogelijkheden om met toepassing van de criteria profijt, causaliteit en proportionaliteit kosten te verhalen die voorkomen op de kostensoortenlijst.

Behandeling Eerste Kamer

Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd.

Het voorbereidend onderzoek  door de Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) vindt plaats op 19 november 2019.

De commissies hebben op 13 september 2019 bij brief (EK 33.118, A) kenbaar gemaakt op 19 november 2019 inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van BZK inzake ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (EK, C en bijlagen).

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35133_aanvullingswet_grondeigendom

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en of heeft u een andere vraag over grondbeleid en gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met Carola van Andel (T: 088 752 02 37 of E: carola.vanandel@nysingh.nl).

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *